Komunikat ze spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w sprawach dotyczących szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego

 

Spotkanie odbyło się w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 17 stycznia 2012 r. z inicjatywy Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (ustalenie dotyczące cyklicznych spotkań roboczych zapadło podczas zebrania 5 grudnia 2011 r.).

 

W spotkaniu uczestniczyli: Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Elżbieta Lamparska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Aleksandra Jaszkowska – Kierownik Referatu Edukacji w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Stronę Sekcyjną reprezentowali:

 

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, Barbara Kamińska – Wiceprzewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, Bożena Brauer – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Ludwika Szpunar – Przewodnicząca Komisji Zakładowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Wejherowie.

 

W trakcie spotkania poruszono następujące kwestie:

 

1. Strategia edukacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zapoznano się z planami województwa w zakresie edukacji. Wskazano, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa, jak ważne w podejmowanych przez województwo działaniach jest odniesienie do spójności i konkurencyjności. Przedstawiciele UMWP wskazali na potrzebę organizowania cyklicznych debat dotyczących edukacji, w tym zorganizowania I Forum Pomorskiej Edukacji.

 

2. Szkoły policealne. Zapoznano się z planami UMWP dotyczącymi szkół policealnych, ustalanymi przy uwzględnieniu:

1) utrzymywania kierunków kształcenia potrzebnych na rynku pracy,

2) planowanych zmian w prawie oświatowym,

3) regionalności placówek ( nabór do szkół powinien być ponadlokalny).

Nie przewiduje się w 2012 roku zmian w zakresie prowadzenia szkół, dla których organem prowadzącym jest województwo pomorskie, jednakże w kontekście różnych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian prawa oświatowego, nie można przewidzieć reorganizacji sieci prowadzonych szkół. Przedstawiciele Sekcji zwrócili się z apelem, aby otrzymywać wcześniej informacje na ten temat, szczególnie uwzględniające sytuację zatrudnionych w tych placówkach pracowników.

 

3. Biblioteki pedagogiczne. Strona UMWP poinformowała o sytuacji w bibliotekach pedagogicznych i ich filiach. Podkreślano znaczenie procesu komputeryzacji i cyfryzacji zbiorów, co może w przyszłości przekładać się na pewne redukcje kadrowe.

 

4. Placówki doskonalenia nauczycieli. Strona UMWP poinformowała o sytuacji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Akcentowała znaczenie regionalnych działań wojewódzkich placówek doskonalenia, potrzebę odejścia od tzw. doradztwa przytablicowego (żeby wyraźnie oddzielić zadania konsultanta od doradcy metodycznego). Wskazano na znaczenie powstawania systemu doradztwa metodycznego na poziomie powiatów (jak to ma miejsce w Gdańsku, Gdyni, a także w Kartuzach, gdzie do działań w tym zakresie włączono również filię PBW – finansowa dotacja z UMWP). W sprawie doskonalenia nauczycieli Sekcja planuje organizację odrębnego zebrania.

 

5. Podwyżki dla nauczycieli. Przypomniano, że od 1 września 2012 roku przewidziana jest waloryzacja płac o 3,8%. Przedstawiciele UMWP zwrócili uwagę na znaczenie zróżnicowania przyznawania dodatków i roli w tym dyrektorów szkół (dla poprawy jakości pracy szkół). Sekcja stoi na stanowisku, że wysokość poszczególnych dodatków powinna być regulowana procentowo (odrębne rozmowy w tym zakresie, z udziałem wszystkich związków zawodowych, odbędą się w najbliższych tygodniach). Do tego czasu Sekcja skonsultuje z kołami „S” swoje priorytety w tym zakresie.

6. Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Przedstawiciele Sekcji zaapelowali o przyjęcie podobnych rozwiązań dla pracowników administracji i obsługi szkół placówek prowadzonych przez UMWP. Zaapelowali także, aby informacje o planowanych i przyznanych podwyżkach otrzymywała także Sekcja. Przedstawiciele UMWP poinformowali, że o podwyżki dla administracji i obsługi występował również Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Przedstawiciele Sekcji zwrócili także uwagę na:

a. Znaczenie dobrego klimatu pracy w placówkach i roli w tym procesie dyrektorów.

b. Potrzebę utrzymania – w procesie ew. przekształceń – statusu nauczycieli dla pracowników bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli.

Przedstawiciele UMWP podkreślali znaczenie autonomii dyrektora jako kierownika zakładu pracy w zarządzaniu szkołą. Ponadto w świetle zasygnalizowanych spraw zwrócili także uwagę na konieczność obecności dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie w czasie spotkania w dniu 21 lutego br.

 

Gdańsk, 17. 01. 2012 r.

 

Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji Gdańskiej) 
Adam Krawiec (Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę