Komunikat z zebrania konsultacyjnego „Sytuacja nauczycieli w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym – 15. 11. 2011 r.”

W dniu 15 listopada 2011 r. odbyło się w Gdańsku drugie zebranie konsultacyjne pt. „Sytuacja nauczycieli w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”, zorganizowana przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z Gdańska, Gdyni, Tczewa, Pucka oraz Kłanina, Rzucewa i Władysławowa, Kwidzyna, Kościerzyny, Lęborka, Malborka, Wejherowa, Pruszcza Gd., Chojnic, Redy, Kolbud, Przywidza, Goręczyna, Rusocina, Swarożyna.

 

Zebranie prowadzili: Przewodniczący Sekcji Gdańskiej Wojciech Książek oraz Zastępca Przewodniczącego, Barbara Kamińska. W trakcie zebrania prezentację: „Czynniki wpływające na modernizację kształcenia zawodowego i ustawicznego-struktura nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie” – przedstawili eksperci MEN: Marek Nowicki (Kuratorium Oświaty w Gdańsku) i Wojciech Szczepański (członek Rady Sekcji Gdańskiej). Poza tym zgłoszono szereg uwag do zmian, które mają wejść w życie od 1 września 2012 roku w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Dotyczyły one głównie propozycji zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia o ramowych panach nauczania oraz rozporządzenia o ramowych statutach szkół a także dotyczących finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

 

Postawiono następujące pytania (uwaga: część nawiązuje do problemów, jakie postawiono podczas pierwszego spotkania na ten temat, które odbyło się w Sekcji 6 czerwca 2011 r.):

 1. Ilu nauczycieli przedmiotów ogólnych straci pracę na skutek wdrożenia reformy szkolnictwa zawodowego?
 2. Jak zatrudniać w IV klasie technikum nauczycieli przedmiotów zawodowych, skoro nauka tych przedmiotów kończy się wcześniej ( uśrednienie w szkole gdańskiej to 40 godzin dydaktycznych w I semestrze IV klasy)?
 3. Jak w świetle zmian ma się odnaleźć uczeń w przypadku zmiany szkoły (gdy szkoły same piszą programy i nadają nazwy przedmiotom)?
 4. Czy uczeń technikum po zdaniu tylko części egzaminów kwalifikacyjnych będzie np. elektrykiem ( jak ten po szkole zawodowej)?
 5. Czy pracodawca współpracujący ze szkołą będzie mógł korzystać z jakiegoś systemu ulg i zachęt (postulat „S” oświatowej)?
 6. W jakim zakresie uwzględniono postulaty „S” o modernizację egzaminów zawodowych i o dobrze zorganizowane, profesjonalne doradztwo zawodowe?
 7. Co powinno być wymogiem niezbędnym do tworzenia Centrów Kształcenia Zawodowego (standardy minimum)?
 8. Czy tworzenie centrów nie spowoduje likwidacji części szkół zawodowych?
 9. Czy baza szkolna jest przygotowana do uzyskiwania konkretnych kwalifikacji zawodowych przez uczniów?
 10. Skąd powiaty mają wziąć środki na modernizację szkolnictwa zawodowego?
 11. Kiedy MEN przekaże środki na zatrudnienie DORADCÓW ZAWODOWYCH (kariery zawodowej) – już w gimnazjach?

Zwrócono uwagę, że:

 1. Zmiana i wyposażenie nowych pracowni to ogromne środki finansowe i niezbędny czas do ich powstania (np. technik elektryk obecnie wymaga laboratorium elektrycznego, laboratorium maszyn i urządzeń elektrycznych i laboratorium napędu elektrycznego ( energoelektroniczne): według nowej podstawy programowej konieczne jest: laboratorium elektrotechniki i elektroniki, pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych (montaż i demontaż maszyn i urządzeń), także pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych.
 2. Brak jest materiałów dydaktycznych, w tym prezentacji oraz podręczników do przedmiotów zawodowych (nauczyciele muszą od podstaw tworzyć swój warsztat pracy, a nie mają wsparcia dydaktycznego).
 3. Potrzebne jest uwzględnienie proponowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Należy ściśle określić standardy egzaminacyjne na każdą kwalifikację – obecne są zbyt ogólne.
 5. Brak jest godzin do dyspozycji dyrektora, które można by przeznaczyć na dodatkowe zajęcia, np. z przedmiotów kończących się egzaminem maturalnym, a naiwnością jest oczekiwanie od samorządów środków na dodatkowe godziny.
 6. Mogą wystąpić trudności z planowaniem pracy szkoły (i oferty dla gimnazjalistów), z uwagi na nieczytelność zasad wyboru przez uczniów od 2 do 4 przedmiotów rozszerzonych.
 7. Wciąż są niejasności przy przedmiocie „Przyroda” (m. in. kto ma uczyć, jakie będą wymagane kwalifikacje – także przy nauczaniu przedmiotów psychologicznych w szkolnictwie zawodowym).
 8. Zgłoszono wątpliwości do konkretnego wyliczenia liczby tygodni szkolnych (i tygodni przeznaczonych na praktyki zawodowe).
 9. Wyrażano sprzeciw wobec ew. propozycji przeznaczenia na „zajęcia lekcyjne” godzin z tzw. obowiązkowych godzin niepłatnych, które służą innym celom (KN, art. 42, ust. 2, pkt 2).
 10. Dyrektorzy zwracali uwagę na trudności w planowaniu – potrzebny będzie system szkoleń w planowaniu pracy szkoły.
 11. Potrzeba uważnego monitorowania zagrożenia zwolnień nauczycieli oraz wcześniejszego przygotowania systemu uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji (studia podyplomowe).

Uwaga: Część z powyższych pytań – problemów wyjaśnili Prelegenci (p. M. Nowicki i p. W. Szczepański) – część z nich zostanie omówiona na łamach dwutygodnika: „Przegląd Oświatowy”.

Postanowiono:

 1. Wystąpić z pismem do MEN o uwzględnienie zgłaszanych przez „S” uwag i problemów w toku dalszych prac nad zmianami w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
 2. Zaproponować organizację – wspólnie z Komisjami Międzyzakładowymi z danego terenu – kolejnych spotkań z władzami danego samorządu terytorialnego – szczególnie prowadzących szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia specjalnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Podczas konferencji zwracano uwagę, że przyszły rok szkolny to okres szczególnych wyzwań dla szkół ponadgimnazjalnych (nowe podstawy programowe, zmiany w kształceniu zawodowym, oferta dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Stąd często pojawiały się pytania, czy samorządy terytorialne (szczególnie tzw. powiaty ziemskie) są przygotowane merytorycznie, organizacyjnie, finansowo do tak głębokich zmian.

 

Opracowanie materiałów: Hanna Minkiewicz i Anna Kocik (KM Gdańsk).

 

Barbara Kamińska (Zastępca Przewodniczącego Sekcji)

 

 

Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę