Komunikat z konferencji „Sytuacja PEDAGOGÓW i PSYCHOLOGÓW w szkołach, w świetle zmian w systemie opieki nad uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

W dniu 8 marca 2011 r. odbyła się w Gdańsku konferencja pt. „Sytuacja PEDAGOGÓW  i PSYCHOLOGÓW w szkołach, w świetle zmian w systemie opieki nad uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, zorganizowana przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego we współpracy z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

W zebraniu wzięło udział około 150 przedstawicieli szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Tczewa, Chojnic, Pelplina, Brus, Kolbud, Czerska, Rumi, Redy, Lęborka, Malborka, Wejherowa, Nowego Dworu Gd., Pszczółek, Barłomina, Luzina, Łęgowa, Leźna, Lubni, Pelplina, Żarnowca, ZS Rajkowy, a także z Krakowa, Olsztynka, Świecia.

Konferencję prowadzili – Przewodniczący SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Gd. Wojciech Książek oraz Zastępca Przewodniczącego, Barbara Kamińska. Na wstępie głos zabrała Marzena Korzeniewska – członek Rady Sekcji, pedagog z Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni, która w imieniu zespołu przygotowującego tą konferencję przedstawiła i omówiła zgłoszone problemy i pytania.

 

 W konferencji wystąpili m. in.: Emilia Wojdyła – zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, Renata Wypasek – wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Ryszard Proksa – przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Jarosław Wejer – wójt Gminy: Luzino, Barbara Kamińska – „S” oświatowa, pedagog w ZSE w Tczewie, Irena Roczniak – „S” oświatowa, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku, Monika Gołubiew – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku, Krzysztof Jankowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni, Beata Jaworska – pedagog w Gimnazjum nr 2 w Tczewie, Agnieszka Wałęsa i Magdalena Poliwodzińska – Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, Andrzej Bodnar – dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni, Elżbieta Łoniewska – nauczyciel pedagog z Olsztynka.

Postanowiono:

1. Wystąpić z APELEM do MEN o uwzględnienie problemów zgłoszonych podczas konferencji.

2. Skierować pismo do organów prowadzących – jednostek samorządu terytorialnego – o realną pomoc w rozwiązywania nowych zadań wynikających z pakietu rozporządzeń.

3. Włączyć się do monitoringu wprowadzanych zmian, czego oczekuje Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność”. W związku z tym ma być zorganizowany cykl konferencji na terenie całego województwa, których celem będzie między innymi zwrócenie uwagi na konieczność  zapewnienia odpowiednich warunków pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach edukacyjnych.

 

Przed i w trakcie konferencji zgłoszono następujące wnioski i uwagi:

1. Potrzebne jest utrzymanie dotychczasowego statusu zawodowego pedagogów i psychologów i innych specjalistów zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wiąże się to z pojawiającymi się w mediach informacjami o planach MEN-u odebrania uprawnień nauczycielskich, gwarantowanych tej grupie zawodowej przez Kartę Nauczyciela. W uzasadnieniu zaznaczono fakt, że stopnie awansu zawodowego określają tą grupę mianem nauczycieli. Jest to zasadne, ponieważ psycholodzy i pedagodzy uczestniczą w procesie dydaktyczno-wychowawczym, pracują bezpośrednio z uczniem, prowadzą różnego rodzaju terapie oraz warsztaty profilaktyczne. Zmiana statusu zawodowego tej grupy wiązałaby się z pogorszeniem warunków pracy i płacy.
2. Konieczne jest wprowadzenie jasnych zasad zatrudniania w placówkach pedagogów i psychologów i innych specjalistów  niezależenie od warunków środowiskowych. Wskazano, że obligatoryjne zatrudnianie tej grupy specjalistów jest niezbędne do zapewnienia kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole. W przeciwnym razie zachodzi groźba obniżenia jakości pracy szkoły z powodu braku dostępu ucznia do fachowej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.  Potrzeba więc m. in. ustalenia przez MEN standardów w zależności od ilości uczniów w placówkach. Ważne, aby na każdym etapie edukacyjnym, w każdej placówce obligatoryjnie byli zatrudniani pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści.
3. Potrzeba zapewnienia środków finansowych na realizację nowych zadań, jakie wprowadza obecny pakiet rozporządzeń MEN o ofercie dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Obarczenie nauczycieli-wychowawców dodatkowymi obowiązkami w tym zakresie nie zastąpi fachowej pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Środki na te cele nie mogą jedynie pochodzić z różnych funduszy pomocowych z UE, których może zabraknąć po 2013 r. Koszty dotyczą także zakupu np. odpowiednich arkuszy diagnostycznych i specjalistycznych pomocy dydaktycznych.
4. Ponadto zwracano uwagę na:
a. Problem nadmiernej biurokracji związanej z dokumentowaniem pracy zespołów dla poszczególnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w razie kontroli liczą się głównie dokumenty).
b. Brak odpowiednich warunków lokalowych, czasowych (nie wszystko rozwiązuje „magiczny” art. 42 Karty Nauczyciela o dodatkowych godzinach niepłatnych) dla spotkań zespołów w dużych szkołach masowych.
c. Brak odpowiedniego przepisu o zapewnieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach niepublicznych.
d. Potrzebę zwiększenia etatów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz pozostawienia im statutu samodzielnych placówek (niejasne są plany MEN-u ws. konsolidacji różnych placówek).
e. Usprawnienie systemu doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla psychologów i pedagogów oraz ustalenie warunków udziału w różnych szkoleniach – również tych odbywających się w czasie zajęć szkolnych.
f. Nierozwiązaną kwestię doradztwa zawodowego na terenie szkół,
g. Trudności przy ustalaniu zajęć terapeutycznych przy założeniu czasu ich trwania nie 45 a 60 min.
h. Konieczność zachowania w kompetencjach specjalistów diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz terapii, co jest gwarantem fachowo udzielanej pomocy.
i. Możliwość wystąpienia problemów szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie brak jest do tej pory specjalistów (i zajęć) w tym zakresie.
j. Uniemożliwienie przekazywania dokumentacji między etapami kształcenia (bez zgody rodzica).
k. Pozorną autonomię dyrektora szkoły w wyborze form pomocy z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na to zadanie oraz przejrzystych procedur.

 

Organizatorzy konferencji przekazali podziękowania:

1. Ministerstwu Edukacji Narodowej (dyr. E. Wojdyle), Kuratorium Oświaty w Gdańsku (wizytator R. Wypasek), Instytutowi Doskonalenia Nauczycieli Solidarność (dyr. Zdzisławie Haci) – za nieodpłatne przekazanie materiałów edukacyjnych dla uczestników konferencji.

2. Autorom załączonych materiałów (ich wykaz podajemy niżej).

3. Zespołowi redakcyjnemu: Marzenie Korzeniewskiej (Rada Sekcji – Gdynia) i Hannie Minkiewicz (Rada Sekcji – Gdańsk) oraz zespołowi organizacyjnemu z Sekcji Gdańskiej: Krystynie Bojahr (zastępca przewodniczącego Sekcji), Barbarze Markiewicz (sekretarzowi Sekcji), Dorocie Dunst (Rada Sekcji – Gdynia), Krystynie Chojnowskiej – za pomoc w organizacji konferencji.

Barbara Kamińska

(Zastępca Przewodniczącego Sekcji)

 

Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę