Apel do wojewody i partii politycznych o debatę ws. edukacyjnych

Pan Roman Zaborowski – Wojewoda Pomorski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku oraz Zarządy Wojewódzkie Partii z siedzibą w Gdańsku: Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

 

Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Państwo Parlamentarzyści

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, zaniepokojone sytuacją w oświacie, w dużej mierze spowodowaną przez działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, domaga się realizacji postulatów, jakie zgłaszaliśmy w PETYCJI do Premiera z 15 czerwca 2010 r. oraz w piśmie do Państwa z 9 listopada 2010 r., szczególnie zaś zagwarantowania właściwych środków finansowych na:

1. Zapewnienie właściwego procesu wdrażania sześciolatków w szkołach (raport NIK mówi, iż 6 tys. z 14 tys. przebadanych szkół podstawowych nie poczyniono żadnych zmian przygotowawczych do ich przyjęcia) oraz w przedszkolach.

2. Zahamowanie procesu likwidacji/przekształceń szkół i przedszkoli.

3. Organizację dla młodocianych pracowników praktyk zawodowych u pracodawców (ograniczono środki w 2011 r.) oraz klas przysposabiających do pracy.

4. Zatrudnianie w gimnazjach doradców zawodowych (kończyli studia podyplomowe z grantów MEN), którzy pomogą uczniom i ich rodzicom w wyborze właściwej dla ich predyspozycji, ale i przyszłych możliwości zatrudnieniowych, drogi edukacyjnej (jest to ważne tym bardziej w obliczu rosnącego bezrobocia polskich absolwentów).

5. Zapewnienie takiej samej oferty terapeutycznej dla każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych o każdym typie szkoły i placówki.

Jednocześnie domagamy się wstrzymania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym (ogólnokształcącym i zawodowym), których wprowadzenie grozi obniżeniem jakości kształcenia (np. najnowszej historii), ale także brakiem pracy dla nauczycieli fizyki, biologii, chemii, geografii, języka polskiego, historii-WOS-u.

Nie godzimy się na tak radykalne zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

Zwracamy się o podjęcie debaty na te tematy – także na poziomie naszego województwa. Sytuacja w oświacie jest poważna, o czym świadczy ok. 13.000 podpisów pod petycją o odwołanie Minister Edukacji Narodowej, zebranych w Regionie Gdańskim (w skali kraju ok. 130 tys.).

 

W imieniu Sekcji:

Wojciech Książek Barbara Kamińska

(Przewodniczący Sekcji) (Przewodnicząca WZD)

 

Do wiadomości:

- Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

- Marszałek Województwa Pomorskiego,

Download PDF
Powrót Drukuj stronę