O projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

 

Cel Projektu:

 

 

Celem projektu jest dostosowanie kompetencji 400 Uczestników, poprzez udział w oferowanych szkoleniach, do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a tym samym poprawę ich pozycji zawodowej w dobie kryzysu gospodarczego.

Uczestnicy Projektu:

 • Projekt skierowany jest do osób pracujących w branży stoczniowej, okołostoczniowej, portowej i telekomunikacyjnej, którzy z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, pragną przystąpić do proponowanych ścieżek szkoleniowych.
 • Projektem zostanie objętych 400 osób.
 • Projekt szczególną uwagę poświęca osobom, które ukończyły 45 rok życia, a które stanowią minimum 50% uczestników projektu tj 210 Beneficjentów Ostatecznych oraz kobietom, które stanowią minimum 22% uczestników projektu tj 88 BO.
 • Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników szkolenia danego typu.

Szkolenia
Uczestnik w ramach Projektu, ma możliwość realizacji ścieżki szkoleniowej obejmującej po jednym, wybranym przez niego, szkoleniu z następujących obszarów:

 • kwalifikacji zawodowych,
 • kompetencji ICT (szkolenie z technologii komunikacyjno-informacyjnej) dla osób poniżej 45 roku życia,
 • kompetencji ICT (szkolenie z technologii komunikacyjno-informacyjnej) dla osób powyżej 45 roku życia z dodatkowym szkoleniem obejmującym rozwój osobisty,
 • kompetencji językowych lub osobistych,
 • społecznych (szkolenie „Gender” z zakresu równości płci).

W obszarze kompetencji ICT dla osób powyżej 45 roku życia z dodatkowym szkoleniem obejmującym rozwój osobisty, tj. szkoleń z: „Zarządzania Czasem”; „Jak radzić sobie ze stresem”; „Komputer dla każdego pracownika i pracodawcy”; „Zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel”, zostaną wykorzystane modelowe programy szkoleniowe EQUAL dla osób 50+ wypracowane na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL, nr projektu: F0114, rezultat „Model systemu wsparcia utrzymania zatrudnienia pracowników 50+ w sektorze okrętowym”.

Poradnictwo zawodowe
Uczestnicy projektu, którzy ukończyli 45 rok życia, będą mieli możliwość skorzystania z poradnictwa zawodowego realizowanego w wyznaczonych punktach. Dla każdej z tych osób przewidziano 4 godziny poradnictwa.

Szkolenia elektroniczne
Uczestnikom Projektu udostępnione zostaną multimedialne, interaktywne materiały wspomagające w postaci szkoleń elektronicznych z kompetencji objętych niniejszym projektem.

Informacje dodatkowe:

 • udział w projekcie jest bezpłatny,
 • nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych,
 • jedna grupa szkoleniowa składa się średnio z 10 Uczestników,
 • zajęcia odbywać się będą w dni robocze, poza godzinami pracy i miejscem pracy Uczestników, w godzinach popołudniowych lub w weekendy (1 godzina szkoleniowa = 45 minut),
 • zajęcia odbywać się będą głównie na terenie ośrodków szkoleniowych w Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Kościerzynie lub w innych lokalizacjach województwa pomorskiego w zależności od potrzeb grupy Uczestników Projektu,
 • uczestnik projektu otrzymuje materiały szkoleniowe w formie papierowej (np. podręcznik, zeszyt i materiały piśmienne), które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w projekcie,
 • uczestnik Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia, najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Czas i obszar realizacji projektu
Projekt realizowany jest na obszarze województwa pomorskiego; w okresie od 01.02.2010 do 31.12.2011.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę