Zespół III, Wojciech Książek, Oferta szkół w zakresie tzw. klas przysposabiających do pracy
Zespół III (prowadzący: W. Książek):
Oferta szkół w zakresie tzw. klas przysposabiających do pracy – postulaty w zakresie dostosowania prawa, finansowania, przykłady dobrej praktyki
 

1. Wciąż występują problemy natury: a/ organizacyjnej, b/ programowej, c/ finansowej. Obecność także barier natury „świadomościowej” w tworzeniu odpowiedniej oferty dla uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym („Dzieci ulicy czy dworców kolejowych – bezproizorni”), albo stwarzających duże problemy natury wychowawczej już w gimnazjach

 

a. Chodzi o równość szans, nie segregację (więcej w załączonym materiale p. J. Wiśniewskiego)

b. Tworzyć przepisy pod kątem potrzeb społecznych (dużo uwag, żeby prawo przynajmniej nie przeszkadzało)
c. Potrzeba dobrej woli – przykład miasta i powiatu tczewskiego

 

2. Należy pamiętać, że potrzebne są stosowne uchwały danej JST (prośba o sukcesywne załączanie – np. w internecie – przykładów dobrej praktyki)

3. Warto wspomagać się opiniami Rad Zatrudnieniowych (są przy wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy)

4. Podejście elastyczne przy tworzeniu oferty – najważniejsze, żeby powstawały, żeby widzieć problem:
 

a. Zalety tworzenia przy gimnazjach:
    i.      jeden organ prowadzący,

    ii.     łatwiej rozwiązać problem dopłat do biletów – dowóz,

    iii.    uczniowie 1 rok muszą być w gimnazjum, zmiany dopiero potem,

    iv.    Łatwiejszy powrót, gdy uczeń rezygnuje z klasy przysposabiającej do pracy.

 

b. Zalety tworzenia przy szkołach zawodowych:
     i.    przygotowana kadra,

     ii.   warunki do prowadzenia tego typu zajęć (np. warsztaty, doświadczenie w organizacji praktyk u pracodawców),

     iii.  obecność wśród starszej młodzieży, co wpływałaby bardziej tonująco w przeciwieństwie do negatywnego wpływu, jaki w gimnazjach czy zespołach szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) ta grupa uczniów może przenosić na swych młodszych kolegów.

 

5. Propozycje zmian w organizacji gimnazjum (m. in. z uwagi na występowanie dużych problemów natury wychowawczej):
 

a. Problem selekcji – 10 na 40 punktów a i tak gimnazjum obwodowe,
b. Podział gimnazjum na II części (więcej w załączonym materiale dyr. J. Jóźkówa),
c. Rozważyć możliwość powoływania gimnazjów specjalnych (sam zapis w rozporządzeniu ws. ramowych statutów publicznych szkół (par. 8.1: Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy), to za mało
 

6. Stworzenie możliwości wypełniania przez gimnazja obowiązku rozpoznania orientacji zawodowej wszystkich uczniów (także pedagogizacji rodziców) i prowadzenia doradztwa zawodowego umożliwiającego gimnazjalistom świadomy wybór szkoły, w tym szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (konieczność zatrudniania doradców zawodowych przygotowanych z grantów MEN), (więcej w załączonym materiale p. P. Gwita), 

 

7. Problem udziału w Radach Pedagogicznych – ustalaniu ocen opiekunów praktyk zawodowych (więcej w załączonym materiale p. M. Nowickiego),
 

8. Problem orzecznictwa i kwalifikacji do klas przysposabiających do pracy:
 

a. Kto, na czyj wniosek powinien orzekać o skierowaniu ucznia gimnazjum do tzw. klasy uzawodowionej? Jak rozwiązać problem współdecydowania rodziców, którzy są niewydolni wychowawczo?
b. Paradoks: łatwiej dla poradni pedagogiczno-psychologicznych, gdy występują możliwe do zdiagnozowanie upośledzenia niż zaburzenia zachowania (należy pamiętać, że „wagary” objawem, nie skutkiem),
c. Problem: nie zdiagnozowany iloraz a opisy,
d. Potrzeba utworzenia kategorii dla PPP, żeby łatwiej było orzekać,
 

9. Ustalać kwalifikacje cząstkowe przy opisie zawodu i próbować je realizować w klasach przysposabiających do pracy,
 

10. Uwaga ogólna: brak systemu opieki nad dzieckiem Polsce, jest jedynie: zbiór przepisów
 

a. Złe orzecznictwo i egzekucja sądowa (czekanie na sprawy sądowe)
b. Same domy poprawcze czasami uniwersytetem przestępczym
c. Problem dostępu do informacji o młodym człowieku, który ma nadzór kuratora,
 

11. Problem zdefiniowania (i wyegzekwowania) obowiązku nauki po ukończeniu gimnazjum do 18 roku życia.
 

12. Wprowadzanie zmian w zakresie finansowania szkolnictwa zawodowego, między innymi, aby ułatwiać zawieranie porozumień między gminami prowadzącymi gimnazja, a powiatami tzw. ziemskimi, które prowadzą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (inaczej jest w przypadku tzw. dużych miast, prowadzących wspólnie wszystkie szkoły i placówki oświatowe na swoim terenie).
 

a. Subwencja – brak wagi na klasy przysposabiające do pracy, a jest stosowna rubryka w sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej o ilości klas i ilości uczniów (to warunek niezbędny – subwencja musi uwzględniać dodatkowe koszty z tego tytułu),
b. Wspierania klas przysposabiających do pracy, szkolących uczniów, którzy nie mają jeszcze statusu pracowników młodocianych (np. w przypadku realizacji obowiązku nauki w formie przygotowania zawodowego u pracodawcy).
c. Problem refundacji kosztów dla pracodawców,
d. Wprowadzenie możliwości przyznawania dodatków trudnościowych za pracę w klasach przysposabiających do pracy,
e. Kodeks Pracy przewiduje ulgę szkoleniową na ucznia nie tylko w szkołach zawodowych i wyjątkowo od 15. roku życia.
 

Uzupełnienie:
 
Opr. Marek Nowicki – Starszy Wizytator Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 
Sprawozdanie oraz odpowiedzi dotyczące problematyki III Zespołu – Oferta szkól w zakresie tzw. klas uzawodowionych – postulaty w zakresie dostosowania prawa, finansowania itd.
 
Prowadzący Pan Wojciech Książek
 
Materiały opracowane na konferencję:
1.  Wykaz problemów szkolnictwa zawodowego – Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” – stan na 1.12.2009 r. – 4 strony danych statystycznych,
2.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kształcenia zawodowego – Opr. MEN – XII.2009
3.  Apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej i organów prowadzących o tworzenie klas przysposabiających do pracy (uzawodowionych) – p. B. Kamińska,
4.  Artykuł pt. „Oddziały przysposabiające do pracy” p. Jan Jósków – dyr. Gimnazjum nr w Wąbrzeźnie,
5.  Artykuł pt. „Receptą klasy uzawodowione” p. D. Kuchta – nauczycielka Gimnazjum nr 2 w Rumi.
Problemy do omówienia na posiedzeniu Zespołu III: 
-   Ochotnicze Hufce Pracy,
-   szkoły dla dorosłych,
-   gimnazja uzawodowione lub klasy uzawodowione szkoły przysposabiające w gimnazjach,
-   klasa przysposabiające do pracy jako fragment Zespołu Szkół Zawodowych – jaka jest ocena tej ścieżki,
-   rola Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, jak ma być ich rola w procesie decyzji ? (ramowe statuty mówią o 15 r. życia, jak ma wyglądać decyzja o skierowaniu do klasy uzawodowionej ?),
-   warunki: prawne, organizacyjne, finansowe, m. in. żeby zachęcić starostów do zawierania porozumień z wójtami, burmistrzami, by organizować oddziały przysposabiające.
 
Przez 2 tygodnie będzie oczekiwanie na ewentualne uwagi do tych materiałów.
 
I głos – dyr. Jan Jóźków dyr. Gimn. nr 1 w Wąbrzeźnie – wypowiedź:
-    informacja dot. omówienia rozporządzenia o ramowym statucie gimnazjum,
-   zwrócenie uwagi na kwestie prawne związane z koniecznością porozumienia i podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na organizację oddziałów przysposabiających do pracy gimnazjum,
-   podkreślił, że musi być zgoda organu stanowiącego, a więc uchwała gminy, rady miasta,
-   wskazał, iż każdemu zależy w gminie na subwencji oświatowej, a UoSO ustala co do kogo należy, aby powiat mógł prowadzić szkolę,
-  przypomniał, że szczegóły tego problemu zawarte są w opracowanym materiale,
-  opowiada się za klasami przysposabiającymi w gimnazjum,
-  przypomniał, że po roku uczęszczania ucznia do gimnazjum, może być utworzony oddział przysposabiający do pracy, ale musi być spełniony warunek podstawowy: musi być opinia PPP i zgoda rodziców,
-  wskazał na problem, bo uczeń musi chodzić rok do gimnazjum, a co zrobić z uczniami, którzy mają opóźnienie w nauce, nawet kilkuletnie i nie mogą być w gimnazjum ?,
-  wskazał na wątpliwości natury prawnej, czy uczniowie są pracownikami młodocianymi, dyrektor stwierdził, że nie są, 
-  wskazał na unormowania prawne związane z powołaniem oddziałów przysposabiających do pracy,
-  opowiedział się za umocowaniem oddziałów przysposabiających do pracy w gimnazjum,
a nie w szkole zawodowej,
-  zdaniem dyrektora pracownikami młodocianymi są tylko uczniowie ZSZ, bądź w hufcach pracy (OHP),
-   miał wątpliwość czy pracodawcy będą mogli skorzystać z refundacji.
 
Wyjaśnienie p. M. Nowickiego – KO Gdańsk:
-  jest taka możliwość zawierania umów, podał praktyczny przykład gimnazjalisty i konsultacji z dyr. PPP w sprawie zatrudnienia młodocianego w ramach przyuczenia do wykonywania określonej pracy, stanowisko wizytatora poparł także dyrektor ZKZ w Tczewie p. Piotr Cymanowski,.
-  jest możliwości refundacji pracodawcom za szkolenie młodocianych pracowników,
-  jest możliwość zawierania umów z uczniami, którzy nie mają 16 lat i nie ukończyli gimnazjum,
-  wskazał na zapis art.190 Kodeksu pracy art. 190 Kodeks pracy, który stanowi, iż młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat oraz na akt prawny - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2002 r.
w sprawie przypadków, w których dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum, jest możliwość zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
-   p. J. Jóźków podął przykład zawodu fryzjer – kosmetyczka, którego nie ma w szkolnej klasyfikacji szkolnictwa zawodowego,
-  wskazał zastrzeżenia pod adresem nowej podstawy programowej w zawodzie w klasach przysposabiających do pracy, wskazał, iż mało jest klas przysposabiających do pracy
w Trójmieście,
-  wskazał na nową podstawę programową z historii, która posiada materiał o bardzo wysokich wymaganiach nawet z LO, a winna ona być przystępna dla wszystkich uczniów.  
 
Przewodniczący p. W. Książek – poddał pod rozwagę, do przemyślenia co zrobić , aby nie czekając roku uczeń mógł być w gimnazjum klas przysposabiających do pracy były już 2 ścieżki wyboru od I klasy.
 
Wyjaśnienie p. M. Nowickiego – KO Gdańsk: jest zasadne stosowanie w tym konkretnym przypadku rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808), które daje możliwość przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zasugerował, by dyrektor ZKZ w Tczewie p. Piotr Cymanowski, który ma wzorcową placówkę w obszarze zainteresowań zespołu III przedstawił swoje praktyczne rozwiązania związane z utworzeniem gimnazjum klas przysposabiających do pracy.
 
II głos – p. Piotr Cymanowski dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, w skład którego wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – wypowiedź: 
- wskazał, iż młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat,
- młodociani mają przyuczenie do wykonywania zawodu w kl. II i III., można z nim podpisać umowę jak z pracownikiem młodocianym,
- jest też możliwość refundacji,
- przedstawił rozwiązania praktyczne w Tczewie:
placówka jest zespołem placówek: CKP i ODiDZ, są problemy z dokształcaniem teoretycznym tylko 136 godzin w roku, od 1.09.2009 r. jest gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
W ZSZ są też rówieśnicy gimnazjum np. 17 lat, a czasami starszymi, w Tczewie funkcjonuje Środowiskowy Hufiec Pracy, zostało podpisane porozumienie Środowiskowego Hufca w Tczewie
z ZKZ w Tczewie. Zdaniem p. P. Cymanowskiego plusem dla uczniów z ich problemami jest koncepcja bezpośredniego uczestnictwa już od I klasy w ramach CKP i ODiDZ, gdyż są to zajęcia realizowane poza programem nauczania,
-  podkreślił, iż wchodzimy z tym o czym się mówi z doradztwem zawodowym,
-  należy stworzyć doradztwo zawodowe jako system w gimnazjach, objąć należy rodziców
i nauczycieli,
-  zdaniem dyrektora p. P. Cymanowskiego, to jest pedagogizacja zawodowa rodziców,
-  chodzi pomoc uczniowi w wyborze zawodu, dlatego są zapoznawani w CKP z zawodami, aby w maju br. mogli podjąć decyzję w jakim zawodzie chcą się kształcić,
-  duże możliwości ma CKP – wskazał na wielość kierunków kształcenia zawodowego, są świetnie przygotowani nauczyciele kształcenia zawodowego, gdyż są to praktycy, wwskazał na trudności w procesie opiekuńczo – wychowawczym, tu są kłopoty, któryz uczniów jest pod nadzorem kuratora sądowego, gaszone są pożary,
-    wykazał, iż nie było problemu zawarcia porozumienia z miastem Tczew, zdaniem dyrektora pokazana została miastu ścieżka rozwoju zawodowego tych uczniów i możliwości uzyskania tytułu zawodowego,
- opowiedział się za umocowaniem oddziałów przy ZKZ lub przy ZSZ.
 
Przewodniczący p. W. Książek wskazał, iż jest to przykład dobrej praktyki. Szereg samorządów czeka na takie rozwiązania.
 
III głos – p. B. Kamińska – przewodniczaca Walnego Zgromadzenia delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarność” Regionu Gdańskiego – wypowiedź:
-  wskazała , iż jest porozumienie miasta ze starostwem, było otwarcie Starostwa Powiatu Tczewskiego i nie było żadnego problemu na propozycję organizacji gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy,
-   jest to też oferta dla zainteresowanych spoza Tczewa, bo placówka ma internat na ok. 30 miejsc, problem był zauważony, szukało się jego rozwiązania,
-  problemem zdaniem p. B. Kamińskiej jest powrót ucznia do macierzystego gimnazjum, gdy zostanie skreślony,
-  wskazała na dalszy problem z uczniem, gdy zostanie przeniesiony do innego gimnazjum.
Natomiast p. J. Jóźków wskazał na działanie placówki Gimnazjum nr 5 w Tczewie jako nielegalne, jego zdaniem wg UoSO mogą istnieć oddziały w masowych gimnazjach, a nie mogą istnieć oddzielnie. 
 
IV głos – p. Marek Nowicki – KO Gdańsk – wypowiedź:
- wskazał na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808), podkreślił, iż jest możliwość przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
-  wskazał na materiał MEN dot. kształcenia zawodowego, w którym nie ma wszystkich aktów prawnych, m. in. niema aktu prawnego – Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808), gdyż ten akt prawny jest często przywoływany przez uczestników Zespołu III.
- wskazał, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Dz.U. Nr 224, poz. 2274 oraz z 2005 r. Dz.U. Nr 53, poz. 472), określa sposób zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
- wskazał, iż rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808) jest aktem prawnym niższej rangi, z tego też powodu istnieje możliwość dokonania szybkiej zmiany, niż ustawy zasadniczej – Kodeksu pracy, która wymaga długotrwałej drogi legislacyjnej,
- wskazał na problem wieku, który wymaga zmian zapisów w Kodeksie pracy; młodociany pracownik w gimnazjum kończy 18 lat, często występuje problem zrywania umów i nie ma możliwości zawarcia ponownej umowy; jest to duża grupa społeczności niezagospodarowanej, o której wspominał p. W. Książek.
 
Pan W. Książek zwrócił się z prośbą, by wskazać konkretne rozwiązania – aktów prawnych, dotyczacych wieku.
 
Natomiast p. J. Jóśków wskazał też na problem kwestii subwencji oświatowej na klasy przysposabiające do pracy w algorytmie, brak jego zdaniem jest subwencji oświatowej w klasach przysposabiających do pracy zawodowej, a nauczyciel jest pozbawiony dodatku za pracę w trudnych warunkach.
 
V głos – p. A. Mądrzak dyr. ZSBO Gdańsk– wypowiedź:
- wskazał na problem pełnoletnich absolwentów gimnazjum, którzy chcą iść do szkoły młodzieżowej, czy można ich przyjąć do szkoły młodzieżowej?
- niektórzy pracodawcy nie chcą refundacji lub odwrotnie zakład chce przyjąć do zakładu, ale zakład nie otrzyma refundacji, bo uczeń ma już 18 lat, gdyż jest pełnoletni,
- wskazał na brak przygotowania pedagogicznego pracowników szkolących na terenie stoczni, zakłady nie mają pracowników z przygotowaniem pedagogicznym,
-  problem kształcenia na kursach spawacza cięcia gazowego uczniów, którzy nie mają 18 lat,
-  uczeń kończy ZSZ 2 – letnią, jak się urodził w grudnia to nie ma ukończonych 18 lat, jestb problem z jego zatrudnieniem.
 
V głos – p. J. Jaśków – ponowna wypowiedź:
-   wskazał na problem zawierania umów z CKP, który dotyczy nauczycieli, którzy wystawiają oceny tym uczniom, a n-le nie mają zawartej umowy ze szkołą, bo umowa zawarta jest z firmą, jak traktować udział tych n-li, którzy realizują zajęcia praktyczne w CKP, chodzi o ustalanie ocen, a także wskazał na problem związany z podejmowania uchwał przez radę pedagogiczną, a konkretnie zatwierdzanie wyników klasyfikacji rocznej przez radę pedagogiczną, jak należy traktować tych nauczycieli przy wystawianiu ocen ?
 
Wyjaśnienie p. M. Nowickiego – KO Gdańsk: problem ten rozwiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988, ze zm.);
-  dotyczy uczniów, którzy mają zawartą umowę o praktyczną naukę zawodu realizowanej w formie zajęć praktycznych – przepisuje się ocenę, a nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu jest pełnoprawnym członkiem rady pedagogicznej;
-   sposób oceniania powinien być zapisany w statucie gimnazjum.
 
VI głos – p. Iwona Demkowska Dyr. ZSBO Gdynia– wypowiedź:
-          przedstawiła rozwiązania w szkole, wskazując na rolę kierownika szkolenia praktycznego, który w porozumieniu z przedstawicielami zakładów wystawia ocenę ostateczną.
 
VII głos – przedstawiciel – psycholog z PPP Wejherowo p. Danuta Gimińska – wypowiedź:
-  wskazała na odczytywanie literalne przepisów dotyczących oświaty, a dobre praktyki są
z dnia na dzień zamykane,
- prezentacja przykładu OSW w Wejherowie. – pomysł baza do kształcenia zawodowego (warsztaty szkolne ) w ZSZ powiatu wejherowskiego, nie było klas przysposabiającym, przyjęto uczniów na zasadzie porozumień miasta ze starostwem, funkcjonowały one 4 lata – 224 uczniów; inicjatywa została ucięta – gdyż zdaniem p. psycholog kuratorium odczytało przepisy literalnie zał. Nr 3 – ramowy statut gimnazjum (tam jest wzmianka o organizacji oddziałów przysposabiających) zdaniem pracowników kuratorium ni jak się miały
do zapisów w ramowym statucie OSW w Wejherowie, bo dzieci z normą są w ośrodku dla upośledzonych umysłowo; z dnia na dzień zamknięto oddziały
- wskazała na problem sztywnych przepisów oświatowych.
Dyrektor J. Jóźków ponownie wskazał na łamanie przepisów na podstawie ww przykładu.
 
W wyniku prezentacji problemu przez p. psycholog ustalono, iż problemem był fakt,
iż gimnazjum było w OSW i temu przeczą przepisy, musi być orzeczenie o kształceniu specjalnym
z uwagi na upośledzenie umysłowe.
-  P. psycholog wskazała, że efekt był wymierny, mimo działania niezgodnego z prawem,
-  zmiany legislacyjne, przepisy winny iść w kierunku potrzeby społecznej, zgłosić ten postulat do MEN,
-  SOW w Wejherowie ma: bazę, warsztaty, internat, nauczycieli z przygotowaniem specjalistycznym również dla uczniów w oddziale przysposabiającym do pracy, należy przekazać do MEN postulat poprawiania prawa w tym zakresie.
 
VIII głos –psycholog z PPP Gdańsk, p. Irena Roczniak– wypowiedź:
-  jaką drogą iść, drogą relatywizmu, czy utrzymaniu status qwo,
-  jest problem na temat orzecznictwa niepełnosprawności,
-   problem orzecznictwa – czy określić iloraz inteligencji, czy nie,
-  stopień niepełnosprawności, wymagano stopień akju, inne wagi, to inna płaca dla nauczycieli,
-   problem traktowania niepełnosprawności, normy intelektualnej,
-  w praktyce jest tak, że młodzież ma iloraz inteligencji 85,
-   jest problem ich niepowodzeń, frustracja,
-   szkoły boją się podejmowania tematu wagarów, bo to obniża ocenę szkoły,
-   zaburzenia zachowania ocenia się w kategoriach: medyczna i psychologiczna,
-   ciężar gatunkowy sprawa – niechodzenie do szkoły to objaw czegoś albo problem szkolnictwa, zaniedbania rodzicielskiego, należy się temu przyjrzeć,
- problem orzeczeń, zbyt duża liczba to problem dla powiatu,
-  klasy uzawodowione, tak by dać szanse szybkiego ukończenia gimnazjum – przyuczenia do zawodu,
- jak będzie dobry mistrz to dojrzeje układ nerwowy ucznia, który nauczy się budujących form rozwiązywania swoich problemów, nie zamykać mu ścieżki,
-  poradnia ma ręce związane, jak najmniej orzeczeń, bo to jest kasa dla organu,
-  opowiedziała się za tworzeniem klas uzawodowionych, albo na bazie gimnazjów albo na bazie szkół zawodowych, w miarę elastycznie, w zależności od warunków, są miasta, miejscowości, gdzie rozbudowany jest system zawodowy, a są miejsce, gdzie zostawia się na reedukacje i rewalidację, efekt jest taki, że dzieci nie chodzą do szkoły i mają destrukcyjny wpływ na innych,
-  wskazała, że poziom intelektualny dzieci leci w dół, a zadania rosną, uczniowie nie potrafią się wypowiedzieć, jest problem na egzaminie gimnazjalnym.
 
IX głos – psycholog– wypowiedź:
-  wskazała na problem skąd biorą się dzieci z orzeczniem o niepełnosprawności, z jakich są grup,
-  podała przykład Wielkiej Brytanii więźniów, badano funkcje wzrokowo – przestrzenne, wskazała, że 50 % osadzonych to dyslektycy, nie okazano jej pomocy, na profilaktykę i pomoc psychologiczno-pedagogicznej,
-  dzieci z diagnozą z dysleksją, to uczniowie w klasach uzawodowionych, dzieci miały problemy od początku kariery edukacyjnej i zdiagnozowano u nich dysleksję. 
 
X głos – nauczyciel, Kwidzyn p. Małgorzata Drzewińska – wypowiedź:
- wskazała na problem uczniów szkół specjalnych,
-  podkreśliła, iż nie musi to być problem segregacji,
-  problem może być rozwiązany wspólnie, podała przykład Kwidzyna – szkoły specjalnej nr 7
i ZSP Nr 2 ul. Katedralna 5, na mocy porozumienia uczniowie szkoły specjalnej przychodzą do ZSP nr 2 na zajęcia zawodowe, wskazała na kapitalny przykład współpracy obu szkół, uczniowie z normą akceptowali uczniów ze szkoły specjalnej nr 7, zdaniem p. psycholog to jest świetna terapia, to sposób uczenia młodzieży społeczeństwa obywatelskiego, uczniowie z normą mają opiekuńcze nastawienie do kolegów ze szkoły specjalnej, to jest dobry efekt wychowawczy.
 
XI głos – Dyr. Grażyna Osicka KOWEZiU Warszawa. – wypowiedź:
-  ośrodek rozpoczął prace nad opracowaniem podstaw programowych w zawodach,
-  należy spojrzeć na ofertę osób poniżej normy,
-  obecnie zaczyna się dzielić kwalifikacje cząstkowe zawodzie; na kwalifikacje składa się wiele cząstkowych umiejętności,
-  będą potwierdzane kwalifikacje w toku nauki,
-  nie jest wykluczone, że kwalifikacje cząstkowe to oferta dla osób, które nie zdobędą zawodu, w szkole, może rozbudzą się aspiracje zawodowe, chodzi o utrzymanie tych dzieci długo 
w szkole,
- propozycja, by wystąpić z wnioskiem, aby przy dzieleniu zawodu na kwalifikacje cząstkowe, stworzyć jako zawód pomocniczy, ktoś będzie dążył do nadbudowy następnej kwalifikacji,
-  przyuczenie do zawodu w ramach konkretnej kwalifikacji, jako zawód pomocniczy,
-  przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk, że cos się udało, bo przepisy nie dają takich możliwości, czyli jak to zapisać, aby zgodnie z przepisami zachować, rozwiązać, aby dobrą inicjatywę zachować, gdyż jest to rozwiązanie,
-   ą plany działań EFS, projektów systemowych, które mogą być rozwiązaniem sygnalizowanych problemów,
-  programowa ścieżka uzawodowiona, na stronach MEN są umieszczone plany działania EFS na 2010 rok dot. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, aby włączyć się do prac, to trzeba wykorzystać i podpowiadać rozwiązania.
 
XII glos – Jerzy Wiśniewski – Toruń – odniósł się do artykułu. – wypowiedź:
-  odniósł się do treści artykułu p. J. Jóźkowa, podkreślił, czy ważny jest interes 2 uczniów trudnych, czy całej reszty,
-  poruszył problem łączenia gimnazjów dobrych i złych,
-  opowiedział się za wyizolowaniem gorszych uczniów ze szkół obwodowych.
 
XIII głos – p. J. Jóśków– ponowna wypowiedź:
-  wskazał, iż nie ma systemu opieki nad dzieckiem,
-  wskazał na problem niezrealizowania obowiązku szkolnego,
-  wskazał na długi termin decyzji Sądu Rodzinnego, na opóźnienia w podejmowaniu długich decyzji, podkreślił, iż nie ma żadnego systemu, jeśli chodzi o decyzje Sądu, wskazał na problem zespołów interdyscyplinarnych.
 
XIV glos – dot. kształcenia ustawicznego – wypowiedź:
-  utworzyć inne placówki, by nie było wykluczenia społecznego,
-  uczestnicy zespołu wskazali na pozytywne myślenie, należy szukać rozwiązań na tak, a nie na nie.
 
 
XV glos – Dyr. DKZiU MEN Ewa Konikowska – Kruk – wypowiedź:
-  dyrektor DKZiU MEN zwróciła się do uczestników Zespołu III z prośbą, jeżeli mają wpływ oddziaływać na ograny prowadzące, jeżeli chodzi o otwieranie oddziałów przysposabiających do pracy, niech one powstaną, czy to jest przy gimnazjum, czy przy ZSZ, zawsze jest to bezpośrednie oddziaływanie wychowawcze na ucznia w tym typie szkoły,
-   mimo, iż MEN tworzy rozporządzenia dla 15, 16 latków, którzy mają być uczestnikami szkół dla dorosłych, lepiej by te dzieci były przy szkole, a nie poszły do oddziałów szkół dla dorosłych, bo zdaniem dyr. DKZiU MEN p. Ewy Konikowskiej – Kruk w szkołach dla dorosłych oddziaływania wychowawczego nie ma,
-  jeżeli są one przy gimnazjum lub ZSZ, to uczniowie przyuczają się do określonej pracy u pracodawcy, z którym szkoła podpisze porozumienie,
-  podkreśliła, iż jest to lepsze oddziaływanie na dziecko, jeżeli jest w takim oddziale, a nie, że postawiamy go w oddziale dla dorosłych.
 
P. W. Książek stwierdził, iż należy skupić się na problemach, wnioski, które się nasuwają przesłać e-mailem: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
Jesteśmy po to, by dać pewną ofertę, wagi finansowe, poradni, w czym pomóc. 
Download PDF
Powrót Drukuj stronę