Zespół II, Bogdan Skotnicki, Ocena stanu i projekty zmian w zakresie egzaminów zawodowych
Prowadzący: Bogdan Skotnicki – b. dyrektor CKU w Krośnie
 

1. W projekcie nowelizacji zasad przeprowadzania egzaminów zawodowych powinny się znaleźć zapisy dyscyplinujące osoby, które zadeklarowały chęć zdawania egzaminu, tak, aby faktycznie przystąpiły do danego egzaminu w zgłoszonym terminie. Postulujemy wprowadzenie częściowej odpłatności lub zwrotnej kaucji za egzaminy powtórkowe, aby uświadomić zainteresowanym konsekwencje podejmowanych decyzji.

 

2. Należy ujednolicić zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych dla zawodów
z klasyfikacji zawodów MEN tak, aby tylko jedna instytucja była uprawniona do tego zadania tj. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

3. Dla zdających absolwentów ZSZ, należy uprościć arkusz egzaminacyjny w części praktycznej w taki sposób aby oceniać egzaminowanego za jakość i efekt wykonanego zadania bez względu na to jakimi metodami i narzędziami się posługiwał w trakcie jego wykonywania.

 

4. Należy wydłużyć do 2-3 lat czas, w którym trzeba zdać egzaminy z wszystkich kwalifikacji zawodowych.

 

5. II część etapu pisemnego z podstaw przedsiębiorczości, jako niemająca wpływu na zdawalność tego egzaminu , może zostać zlikwidowana.

 

6. Należy ujednolicić zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych, tak, aby tylko jedna instytucja była uprawniona do tego zadania, np. OKE.

 

7. Potrzeba przyśpieszenia realizacji zamówień publicznych na wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia egzaminów praktycznych na stanowiskach egzaminacyjnych w zamian za dotychczasową testową formę tego egzaminu.

 

8. Ważnym postulatem środowiska oświatowego od wielu lat, jest potrzeba zapewnienia porównywalności dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Należy podjąć skuteczne działania mające na celu ujednolicenie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które obecnie przeprowadzane są przez różne podmioty (okręgowe komisje egzaminacyjne, izby rzemieślnicze, kuratoria oświaty) i w różnej formule. Ujednolicenie procedur przyczyni się do podniesienia jakości i znaczenia tych egzaminów. (forma stanowiska).

 

9. Niskie wyniki egzaminów zawodowych na poziomie techników i szkół policealnych. Przyczynami takiego stanu rzeczy są, m.in. nieprecyzyjne standardy kwalifikacji zawodowych, które powodują, że nauczyciele mają trudności z określeniem tych treści programowych, które powinny być nauczane w trakcie edukacji szkolnej. Postulujemy, aby jednoznacznie zostały opisane kwalifikacje zawodowe, które będą poddawane sprawdzaniu na egzaminie zawodowym, co zwiększy zdawalność tych egzaminów i jednocześnie zmniejszy koszty finansowe związane z organizacją egzaminów.

 

 

10. Potrzeba przyspieszenia prac nad zwiększeniem liczby zawodów na poziomie techników i szkół policealnych, w których egzamin praktyczny odbywał się będzie w formie wykonania pracy na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań dla danego zawodu. Należy jak najszybciej odejść od pisemnej formuły egzaminu zawodowego w części praktycznej na rzecz podjęcia pracy przez zdającego na odpowiednio wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym.

 
Przykłady wystąpień:
 
Stanowisko do MEN:
 
Biorąc pod uwagę fakt, że kształcenie zawodowe jest bardziej kosztowne niż kształcenie ogólne, uczestnicy konferencji zwracają się do MEN z postulatem, aby w projektowanych rozwiązaniach prawnych dotyczących egzaminów zawodowych, znalazły się zapisy dające możliwość wprowadzenia częściowej odpłatności za ich organizację i przeprowadzenie, szczególnie dla tych osób, które pierwotnie deklarują chęć przystąpienia do egzaminów zawodowych, a następnie z nich rezygnują, co powoduje marnotrawienie publicznych środków finansowych.
 
 
Apel do CKE:
 
Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe są zaniepokojeni niskimi wynikami egzaminów zawodowych na poziomie techników i szkół policealnych. Przyczynami takiego stanu rzeczy są, m.in. nieprecyzyjne standardy kwalifikacji zawodowych, które powodują, że nauczyciele mają trudności z określeniem tych treści programowych, które powinny być nauczane w trakcie edukacji szkolnej. Postulujemy, aby jednoznacznie zostały opisane kwalifikacje zawodowe, które będą poddawane sprawdzaniu na egzaminie zawodowym, co zwiększy zdawalność tych egzaminów i jednocześnie zmniejszy koszty finansowe związane z organizacją egzaminów.
 
 
Apel do CKE:
 
Uczestnicy konferencji zwracają się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o zdecydowane przyspieszenie prac nad zwiększeniem liczby zawodów na poziomie techników i szkół policealnych, w których egzamin praktyczny odbywał się będzie w formie wykonania pracy na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań dla danego zawodu. Należy jak najszybciej odejść od pisemnej formuły egzaminu zawodowego w części praktycznej na rzecz podjęcia pracy przez zdającego na odpowiednio wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym.
 
Stanowisko do MEN
 
Ważnym postulatem środowiska oświatowego od wielu lat, jest potrzeba zapewnienia porównywalności dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Należy podjąć skuteczne działania mające na celu ujednolicenie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które obecnie przeprowadzane są przez różne podmioty (okręgowe komisje egzaminacyjne, izby rzemieślnicze, kuratoria oświaty) i w różnej formule. Ujednolicenie procedur przyczyni się do podniesienia jakości i znaczenia tych egzaminów.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę