Zespół I, Krzysztof Jędrzejczyk, Ocena stanu realizacji problemów zgłaszanych przez SK
Wnioski i uwagi:
 
1. W ustawach o podatkach należy dokonać takich zmian, które zmotywują pracodawców.
 
2. Wniosek o pilne zróżnicowanie wagi P8 w zależności od specyfiki zawodu, ponieważ do realizacji podstaw programowych w niektórych zawodach (np. ekonomista a technolog robót wykończeniowych w budownictwie czy mechanik samochodowy) niezbędne są większe nakłady finansowe generowane przez stosowane materiały i niezbędną bazę techno-dydaktyczną  w celu przeprowadzenia właściwego procesu kształcenia w określonym zawodzie. Należy wypracować rynkowy model subwencjonowania oświaty oparty na realnych kosztach ponoszonych na kształcenie zawodowe.
 
3. Samorządy powinny sfinansować etaty doradców zawodowych zwłaszcza w gimnazjach, wykształconych między innymi przy pomocy funduszy z programów unijnych. Doradcy zawodowi są niezbędni „przy uczniu”, od pierwszej do ostatniej klasy. Bezpośredni kontakt zapewnia skuteczną pomoc w wyborze szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z ich predyspozycjami psychofizycznymi, umiejętnościami i posiadaną wiedzą potwierdzoną osiągniętym na egzaminie wynikiem punktowym. Należy też określić jednolite progi punktowe dla każdego typu szkoły ponadgimnajalnej.
 
4. W ramach dobrego współdziałania organów samorządowych powinna zostać utworzona sieć ponadlokalnych Branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego które pełniłyby rolę rozwoju różnorodnych form kształcenia zawodowego i ustawicznego, szczególnie w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa.
 
5. Kształcenie w zawodzie „Technik prac biurowych” z uwagi na interesującą podstawę programową i zapotrzebowanie na rynku pracy powinno się odbywać zarówno w szkole ponadgimnazjalnej jak i w szkole policealnej, ( obecnie w szkole ponadgimnazjalnej kształci się tylko młodzież z dysfunkcjami wzroku).
 
6. Potrzeba rozwiązań umożliwiających przejęcie zadań realizowanych przez warsztaty szkolne-gospodarstwa pomocnicze (np. stacje obsługi samochodów, stacja diagnostyczne i inne warsztaty prowadzące na bazie praktycznej nauki zawodu działalność usługową) – przez organy prowadzące.
 
7. W ustawach o podatkach należy dokonać takich zmian, które zmotywują pracodawców do uczestnictwa w procesie kształcenia zawodowego.
 
8. Apel do JST o kreowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.
 
9. Należy wypracować rynkowy model subwencjonowania oświaty oparty na realnych kosztach ponoszonych na kształcenie zawodowe.
 
10.  Wnioskujemy o zróżnicowanie wagi P8 w zależności od specyfiki zawodu, ponieważ do realizacji podstaw programowych w niektórych zawodach (np. ekonomista, budowlaniec, samochodziarz) niezbędne są większe nakłady finansowe generowane przez materiały i bazę techno-dydaktyczną.
 
Przykłady wystąpień:
(Apel do JST?)
Apelujemy do samorządów o sfinansowanie etatów dla doradców metodycznych (wykształconych m.in przy pomocy programów unijnych) niezbędnych do pomocy uczniom w wyborze szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z zainteresowaniami, umiejętnościami i posiadaną wiedzą potwierdzoną osiągniętym na egzaminie wynikiem punktowym. Należy też określić jednolite progi punktowe dla każdego typu szkoły ponadgimnajalnej.
 
Apel 2 (do JST)
Apelujemy do organów prowadzących o przyjmowanie rozwiązań umożliwiających przejęcie zadań realizowanych przez warsztaty szkolne-gospodarstwa pomocnicze
(np. stacje obsługi samochodów, stacja diagnostyczne i inne warsztaty prowadzące na bazie praktycznej nauki zawodu działalność usługową).
 
lub
 
Stanowisko 7
Wnioskujemy o zmianę zapisu w podstawie programowej dot.kształcenia w zawodzie „Technik prac biurowych” (z uwagi na interesującą podstawę programową i zapotrzebowanie na rynku pracy). Kształcenie to powinno odbywać się zarówno w szkole ponadgimnazjalnej jak i w szkole policealnej, ( obecnie w tym zawodzie w szkole ponadgimnazjalnej kształci się tylko młodzież z dysfunkcjami wzroku).
Download PDF
Powrót Drukuj stronę