Wojciech Szczepański – przykłady wniosków i apeli

Wojciech Szczepański

 
Przykłady projektów Stanowisk, Apeli Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
 
Wniosek 1 (zespół I)
W ustawach o podatkach należy dokonać takich zmian, które zmotywują pracodawców do uczestnictwa w procesie kształcenia zawodowego.
 
Stanowisko 1
Członkowie Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego SKOiW NSZZ „Solidarność” wnioskują
o wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawach o podatkach po to, aby zmotywować pracodawców do uczestnictwa w procesie kształcenia zawodowego.
 
Uzasadnienie;
Sukces edukacyjny to perspektywa kilkunastu lat i pośrednio przekłada się na sukces gospodarczy kraju: sprzyja obniżeniu bezrobocia, podniesieniu pensji, ożywia produkcję i eksport (OECD "Education at a Glance 2008, OECD Indicators", wrzesień 2008 r.). Tego oczekują wszyscy, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za edukację dla rynku pracy. Wszyscy tzn. interesarjusze w tym m.in. politycy, JST, pracodawcy, uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowe, media, itd. Tylko współpraca i współdziałanie wszystkich zainteresowanych na różnych poziomach zapewni edukację dla rynku pracy. Osamotniona w tym dziele szkoła zawodowa nie jest w stanie sama dostosować oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Pracodawcy chętnie inwestowaliby w szkoły jednak pod warunkiem, że będą odczuwali pomoc ze strony Państwa. Powinna to być między innymi pomoc w postaci ulg podatkowych, które mocno obciążają ich budżety stanowiąc niejednokrotnie przeszkodę nie do przebycia. Takie zmiany pozwolą osiągnąć systemowy skutek, kształcenia dla potrzeb rynku pracy.
 
Propozycja zmian legislacyjnych w podatkach;
 
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)  
w rozdziale 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku
art. 26. [Podstawa obliczenia podatku]
ust.1. Podstawę obliczenia podatku, ……………….po odliczeniu kwot: 
proponuje się po pkt 9) dodać. pkt 9d) o treści:
9d) darowizn przekazanych na cele oświaty zawodowej – łącznie do wysokości nie przekraczającej 15% dochodu,
 
- ustawaz dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
( Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). 
w rozdziale 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
art. 18. [Podstawę opodatkowania]
ust.1. Podstawę opodatkowania, …………….. po odliczeniu: 
proponuje się po pkt 1) dodać. pkt 2) o treści:
2) darowizn na cele oświaty zawodowej – łącznie do wysokości nie przekraczającej 15% dochodu, o którym mowa w art.7 ust.3 albo w art.7a ust.1,
 
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Zastosowanie stawki 0%
Rozdział 4; Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
W art. 83 ust. 1 ["Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:"]
dodać pkt 27 o treści:
27) dostaw, w tym darowizn, towarów przeznaczonych na wyposażenie placówek oświatowych kształcenia zawodowego, przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust.
13-15.
oznacza to: dostawę towarów przez darczyńcę, którego przedmiotem są pomoce dydaktyczne (np. materiały, narzędzia, urządzenia i inne) mające na celu wprowadzenie nowych technologii z przeznaczeniem na cele edukacji zawodowej oraz wyrównanie różnic technologicznych rynku a kształceniem zawodowym.
 
 
Wniosek 2 (zespół II)
W projekcie nowelizacji zasad przeprowadzania egzaminów zawodowych powinny się znaleźć zapisy dyscyplinujące osoby, które zadeklarowały chęć zdawania egzaminu, tak, aby faktycznie przystąpiły do danego egzaminu w zgłoszonym terminie. Postulujemy wprowadzenie częściowej odpłatności lub zwrotnej kaucji za egzaminy powtórkowe, aby uświadomić zainteresowanym konsekwencje podejmowanych decyzji.
 
Stanowisko 2
Członkowie Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego SKOiW NSZZ „Solidarność” wnioskują o wprowadzenie zmian legislacyjnych w projekcie nowelizacji zasad przeprowadzania egzaminów zawodowych w których powinny się znaleźć zapisy dyscyplinujące osoby, które zadeklarowały chęć zdawania egzaminu, tak aby faktycznie przystąpiły do danego egzaminu w zgłoszonym terminie (forma kaucji finansowej zwracanej po przystąpieniu do egzaminu).
Postulujemy wprowadzenie częściowej odpłatności lub częściowo zwrotnej kaucji
za egzaminy powtórkowe, aby uświadomić zainteresowanym konsekwencje podejmowanych decyzji .
 
Uzasadnienie;
Znane są przypadki zgłaszania się uczniów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, którzy nie przystępują do egzaminów zawodowych. Absencja uczniów generuje koszty które w skali globalnej przynoszą ogromne straty wymierne i niewymierne ponoszone przez budżet MEN, dające się oszacować (SIO lub informacje ze wszystkich OKE).
Straty wymierne to np.;
- płace egzaminatorów,
- płace obsługi stanowisk egzaminacyjnych,
- płace nauczycieli wspomagających (w przypadku egzaminowanych ON),
- materiały egzamin egzaminacyjne (np. w przypadku egzaminów z art. spożywczymi),
- delegacje (podróże, noclegi, wyżywienie),
- płace kierownika ośrodka.
Straty niewymierne to np.;
- czas stracony na dojazdy egzaminatorów, kierownika ośrodka egzaminacyjnego,
- czas stracony tzw. gotowość obsługi
W związku z tym proponujemy o rozpatrzenie przez CKE wprowadzenia pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez OKE do przeprowadzenia egzaminu dla osoby która zgłosiła wolę przystąpienia do egzaminu a nie przystąpiła do niego z własnej winy lub częściowej odpłatności lub częściowo zwrotnej kaucji za egzaminy powtórkowe, aby uświadomić zainteresowanym konsekwencje podejmowanych decyzji.
 
 
Wniosek 3 (zespół II)
Należy ujednolicić zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych dla zawodów
z klasyfikacji zawodów MEN tak, aby tylko jedna instytucja była uprawniona do tego zadania tj. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 
Stanowisko 3
Członkowie Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego SKOiW NSZZ „Solidarność” wnioskują o bezzwłoczne wprowadzenie zmian w sposobie przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe aby ujednolicić egzaminy zawodowe dla zawodów wg klasyfikacji szkolnej, w oparciu o te same zasady ich przeprowadzania i na podstawie tych samych standardów egzaminacyjnych.
 
Uzasadnienie;
Sprawdzianem jakości kształcenia zawodowego są egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacji zawodowe. Coraz częściej, funkcjonujący od kilku lat model zewnętrznych egzaminów zawodowych jest przedmiotem krytyki ze strony różnych środowisk. Między innymi wskazuje się na przestrzeganie ujednoliconych standardów ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania czasu przeprowadzania egzaminu dla zawodów z klasyfikacji MEN bez względu przed którą z komisji zdają absolwenci szkół zawodowych. Tylko ujednolicenie procedur, zasad przeprowadzania egzaminu da zapewnienie porównywalności potwierdzanych kwalifikacji (porównywalność uzyskanych dyplomów).
Obecnie, aby uzyskać tytuł zawodowy lub potwierdzić kwalifikacje zawodowe w zawodzie należy zdać egzamin przed jedną z trzech komisji:
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
- Komisja Egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej,
- Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Kuratora Oświaty.
Przykład zróżnicowanego czasu trwania egzaminu dla zawodu stolarz (zawód szkolny),
czas trwania egzaminu wynosi;
180 min (dla zdających ze specjalnymi potrzebami może być przedłużony nie więcej niż 30 min) – egzamin przeprowadzony przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
po 8 godzin przez 3 dni ( nie więcej niż 24 godziny) – egzamin przeprowadzony przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych. 
Pozostawiamy bez komentarza drastycznie różny czas wykonania zadania pomimo obowiązku przestrzegania standardów egzaminacyjnych w zawodach wg klasyfikacji szkolnej.
 
Wniosek 4
Dla zdających absolwentów ZSZ, należy uprościć arkusz egzaminacyjny w części praktycznej w taki sposób aby oceniać egzaminowanego za jakość i efekt wykonanego zadania bez względu na to jakimi metodami i narzędziami się posługiwał w trakcie jego wykonywania.
 
Stanowisko 4
Członkowie Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego SKOiW NSZZ „Solidarność” wnioskują
o bezzwłoczne wprowadzenie zmian w sposobie przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów ZSZ tak, aby oceniać egzaminowanego za jakość i efekt wykonanego zadania bez względu na to jakimi metodami i narzędziami się posługiwał w trakcie jego wykonywania.
 
Uzasadnienie;
Należy uprościć arkusz egzaminacyjny, gdyż problemem dla uczniów ZSZ jest wypełnienie planu działania. Należy przeanalizować arkusz egzaminacyjny tj. formularz pt. „PLAN DZIAŁANIA”, sprawia on głównie problemy zdającym – upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim.
Osobnym problemem jest sposób oceniania (zero, jedynkowy) egzaminowanego przez egzaminatora w ARKUSZU OBSERWACJI. Preferuje on wykonanie zadania narzędziami i przeprowadzenia procesu technologicznego z góry narzuconego przez autora zadania. Tak skonstruowane zadanie nie uniknie błędów które zdarzają się. Ponadto zdający nie może wykazać się kreatywnością i pomysłowością w zastosowaniu innych metod (procesu technologicznego) dojścia do celu jakim jest dobrej jakości i zgodny z dokumentacją techniczną wyrób tzw. „sztuka”.
Dlatego należy jednoznacznie odejść od metody oceniania wg ARKUSZA OBSERWACJI, który hamuje zdającemu znane sobie metody wykonywania prawidłowo danego zadania. O wiele lepszą metodą oceniania unikającą częstych błędów autorów zadań będzie ocena egzaminowanego za jakość i efekt wykonanego zadania bez względu na to jakimi metodami i narzędziami się posługiwał w trakcie jego wykonywania.
 
 
Wniosek 5 (Zespół I)
Wnioskujemy o pilne zróżnicowanie wagi P8 w zależności od specyfiki zawodu, ponieważ do realizacji podstaw programowych w niektórych zawodach (np. ekonomista a technolog robót wykończeniowych w budownictwie czy mechanik samochodowy) niezbędne są większe nakłady finansowe generowane przez stosowane materiały i niezbędną bazę techno-dydaktyczną  w celu przeprowadzenia właściwego procesu kształcenia w określonym zawodzie. Należy wypracować rynkowy model subwencjonowania oświaty oparty na realnych kosztach ponoszonych na kształcenie zawodowe.
 
Stanowisko 5
Członkowie Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego SKOiW NSZZ „Solidarność” wnioskują o zróżnicowanie wagi P8 w zależności od specyfiki zawodu ponieważ do realizacji podstaw programowych w niektórych zawodach (np. ekonomista a technolog robót wykończeniowych w budownictwie czy mechanik samochodowy) niezbędne są większe nakłady finansowe generowane przez stosowane materiały i niezbędną bazę techno-dydaktyczną w celu przeprowadzenia właściwego procesu kształcenia w określonym zawodzie. Wpływ wagi P8 jest bardzo istotny na wielkość subwencji przy jednakowy dla wszystkich uczniów tzw. finansowym standardzie „A” przypadającym na ucznia.
 
Uzasadnienie;
Oznacza to, że do realizacji podstaw programowych w niektórych zawodach niezbędne są większe nakłady finansowe dla prawidłowej realizacji podstaw programowych. Zrównanie wagi P8 dla wszystkich zawodów bez względu na ich specyfikę nie pozwala na skuteczne przeprowadzenie procesu kształcenia zawodowego w zawodach które wymagają większych nakładów na materiały, bazę technodydaktyczną czy bazę lokalową (np. ekonomista a technolog robót wykończeniowych w budownictwie czy mechanik samochodowy). Podział części oświatowej subwencji ogólnej jest dokonywany z uwzględnieniem specyfiki szkół zawodowych mającej odzwierciedlenie w wyższych kosztach kształcenia, wychowania i opieki.
 
Z przykrością stwierdzamy że projektowany ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010 ma wynieść P8 = 0,19 jednak nie jest zróżnicowany w zależności od w/w specyfiki zawodu o czym świadczy poniższy zapis w tym dokumencie;  
„………dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym na realizację praktycznej nauki zawodu, a także dla uczniów liceów profilowanych i uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia …………………….. 2009 r.
(poz…..)
 
 
Wniosek 6 (zespół I)
Samorządy powinny sfinansować etaty doradców zawodowych zwłaszcza w gimnazjach, wykształconych między innymi przy pomocy funduszy z programów unijnych. Doradcy zawodowi są niezbędni „przy uczniu”, od pierwszej do ostatniej klasy. Bezpośredni kontakt zapewnia skuteczną pomoc w wyborze szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z ich predyspozycjami psychofizycznymi, umiejętnościami i posiadaną wiedzą potwierdzoną osiągniętym na egzaminie wynikiem punktowym. Należy też określić jednolite progi punktowe dla każdego typu szkoły ponadgimnajalnej.
 
Apel 1 (do JST)
Członkowie Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego SKOiW NSZZ „Solidarność” apelują do samorządów o pilne sfinansowanie etatów dla nauczyciela pełniącego rolę doradcy zawodowego zwłaszcza w gimnazjach. Informujemy, że jest przygotowana grupa nauczycieli wykształconych między innymi przy pomocy funduszy z programów unijnych do pełnienie tego zadania. Doradcy zawodowi są niezbędni „przy uczniu”, od pierwszej do ostatniej klasy. Bezpośredni kontakt zapewnia skuteczną pomoc w wyborze szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z ich predyspozycjami psychofizycznymi, umiejętnościami i posiadaną wiedzą potwierdzoną osiągniętym na egzaminie wynikiem punktowym.  
 
Uzasadnienie;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakładają obowiązek na placówki oświatowe przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a co za tym idzie nakładają obowiązek na organ prowadzący utworzenia systemu doradztwa zawodowego, który obejmie opieką wszystkich uczniów.
Uzasadniając potrzebę utworzenia w gimnazjum etatu nauczyciela pełniącego rolę doradcy zawodowego należy wskazać najważniejsze cele jakie powinien on spełniać:
-  konieczność usytuowanej blisko ucznia, profesjonalnej pomocy, zwiększającej trafność jego decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne i materialne wynikające z niewłaściwych wyborów,
-  możliwość działań w zakresie planowania wspólnie z uczniem jego kariery zawodowej,
Między innymi takie działania doradcy zawodowego powinny spowodować obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawie trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji. Trafny wybór ścieżki edukacyjnej ucznia gimnazjum przekładający się bezpośrednio na właściwy wybór szkoły ponadgimnazjalnej będzie skuteczniejszy jeżeli zostaną określone jednolite progi punktowe rekrutacji dla każdego typu szkoły ponadgimnajalnej.
 
 
Mój wniosek uważam za bardzo istotny dla kształcenia zawodowego i ustawicznego młodzieży i dorosłych dla koncentracji bazy technodydaktycznej, silnego partnera dla pracodawców, ośrodka współdziałania z innymi partnerami w celu korzystania z funduszy unijnych, ośrodka odpowiadającego na potrzeby lokalnego rynku pracy itp.
 
  
Wniosek 7 (zespół I)
W ramach dobrego współdziałania organów samorządowych powinna zostać utworzona sieć ponadlokalnych Branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego które pełniłyby rolę rozwoju różnorodnych form kształcenia zawodowego i ustawicznego, szczególnie w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa.
 
Stanowisko 6
Członkowie Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego SKOiW NSZZ „Solidarność” apelują do Organów Samorządowych o utworzenie sieci ponadlokalnych Centrów Kształcenia Zawodowego które pełniłyby rolę rozwoju różnorodnych form kształcenia zawodowego i ustawicznego, szczególnie w kontekście realizacji strategii rozwoju województw.
 
Uzasadnienie;
Realizację przedstawionych powyżej założeń, szczególnie w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa, umożliwi utworzenie ponadlokalne Centrum Kształcenia Zawodowego. Podobne tego typu instytucje funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej. Centrum będzie pełniło rolę koordynatora działań poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład, zapewniając możliwość optymalnego wykorzystania bazy lokalowej, technodydaktycznej i zasobów ludzkich. Optymalizacja dysponowania majątkiem ma na celu przygotowanie możliwie najlepszej oferty edukacyjnej dla absolwentów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz dla osób chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje lub uzupełnić posiadane. Do jednego z najważniejszych zadań Centrum będzie należało pozyskiwanie środków finansowych na doposażenie poszczególnych pracowni. Dobrze wyposażone pracownie będą wykorzystywane również jako ośrodek egzaminacyjny akredytowany przez OKE. Rozwiązanie takie spełnia kryterium efektywności ekonomicznej. Centrum dzięki swej wieloobszarowości będzie mogło elastycznie reagować na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Struktura organizacyjna Centrum musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w sprawie szkół i placówek.
Do zadań Centrum powinno należeć; prowadzenie szkół dla młodzieży, prowadzenie szkół dla dorosłych, organizowanie forma pozaszkolnych, prowadzenie dokształcania teoretycznego młodocianych, po uzyskaniu z OKE upoważnienia zorganizowanie ośrodka egzaminacyjnego, realizacja zadań doradztwa zawodowego.
W skład Centrum powinny wchodzić następujące typy szkół;
Szkoły dla Młodzieży: Technikum, Technikum Uzupełniające, Liceum Profilowane i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Szkoły dla Dorosłych: Technikum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Gimnazjum dla Dorosłych.
formy realizacji kształcenia: zaoczne, wieczorowe, kursy z zakresu poszczególnych kwalifikacji zawodowych.
Ośrodek Egzaminacyjny (potwierdzający kwalifikacje zawodowe)
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego: organizuje dokształcanie zawodowe młodocianych,organizuje kursy, szkolenia zawodowe kwalifikacyjne.
Skupienie w jednej strukturze różnych szkół i placówek powinna spowodować; zmniejszenie ilości stanowisk kierowniczych, ograniczenie liczby pracowników niepedagogicznych, efektywniejsze wykorzystanie pracowni kształcenia zawodowego w tym praktycznego, elastyczność realizacji własnej ścieżki kariery edukacyjnej przez uczniów i słuchaczy.
  Nazwa Centrum Kształcenia Zawodowego może być zmieniona w akcie założycielskim przez organ prowadzący np. „…Centrum Edukacyjne” poprzedzona przymiotnikiem określającym lokalizację lub wiodącą branżę kształcenia.
 
  
Uwagi i komentarze dodatkowe W. Szczepańskiego
 
1/ Ws. egzaminów zawodowych:
Gdy zdający będzie murarzem, to egzamin praktyczny z budowania muru nośnego zda gdy jego wiedza praktyczna będzie wynosiła 30% tzn. wykona gwarancję trwałości muru na 30% a w 70% może wykonywać budowlę źle. Ciekaw jestem, kto zamieszkałby w takim domu z 30% gwarancją że się mury nośne nie zawalą. Chyba ze chodzi tu o większą zdawalność, to można ustanowić np.; 10% granicę dolną punktacji. Wtedy będziemy mieli większe prawdopodobieństwo zdawalności i tak można dywagować dalej, aż do punktacji 0%. Wtedy kto podejdzie do egzaminu to zda. Ja gwarantuję wtedy 100% zdawalność, ale chyba nie o to chodzi.
 
2/ zamówienia publiczne przez MEN.
Od lipca 2005 roku do listopada 2008 roku MEN zrealizował projekt współfinansowany z EFS – „Wyposażenie centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych” o łącznej wartości 150 mln. zł. W efekcie w ramach I i II części projektu doposażono 1168 szkół i placówek, a w ramach III części projektu doposażono kolejnych 425. W ten sposób szkoły i placówki będą w stanie zapewnić uczniom i słuchaczom odpowiedni poziom kształcenia praktycznego oraz możliwości zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jednak i ta baza technodydaktyczna była „wczoraj” nowoczesna, ale i ona ulega powolnej deprecjacji technologicznej co zmusza właścicieli do permanentnego jej unowocześniania, aby absolwenci szkół wchodzący na rynek pracy mieli umiejętności i kwalifikacje przystosowane do aktualnej technologicznej dynamiki zmian.
 
Niech odpowiedzią będzie także niżej przytoczony fragment wystąpienia Sekretarza stanu
Krystyny Szumilas – Warszawa, dnia 16 października 2008 r. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 5501
w sprawie propozycji zmian programowych i organizacyjnych w działalności placówek oświatowych
 
 „…W chwili obecnej dobiega końca realizacja ostatnich zamówień na doposażenie szkół. W kolejnych latach nie będzie już możliwe dokonywanie centralnie tego rodzaju zakupów. Wsparciem w tym zakresie będzie mógł być udział zainteresowanych szkół i placówek w działaniach zaprojektowanych w priorytecie IX Programu Operacyjnego ˝Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach˝ działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego…”.
Obecnie można korzystać z funduszy z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 w PRIORYTETCIE IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH w działaniu;
9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY które dotyczą uczniów i kadry dydaktycznej natomiast nie odnoszą się do doposażenia w jakikolwiek sprzęt technodydaktyczny. 
Download PDF
Powrót Drukuj stronę