Marek Nowicki, Prawo, uwagi do kształcenia młodocianych
Marek Nowicki – st. wizytator Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku – wyjaśnienia dot. poruszanych problemów
 
 
Odpowiedź dot. umów o praktyczna naukę zawodu:
Problem ten reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988, zm. z 2003 r. Dz.U. Nr 192, poz. 1875). Dotyczy umowy o praktyczną naukę zawodu realizowaną w formie zajęć praktycznych.
 
Odpowiedź dot. osób uprawnionych do wystawiania ocen:
Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.) „ W szkole prowadzące kształcenia zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu.
 
Odpowiedź dot. osób uprawnionych do wystawiania ocen
Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) „ W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący prace wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania , dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. (…)”    
 
Odpowiedź dot. refundacji kosztów kształcenia:
Ten problem reguluje art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), który stanowi, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia pod warunkiem, że młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
Wyjaśnienie dot. omawianego zawodu fryzjer – kosmetyczka:
Zawód fryzjer – kosmetyczka dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej, w tym przypadku dotyczy ucznia gimnazjum posiadającego umowę w formie przyuczenia do pracy zawodowej, nie występuje: w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 124,poz. 860, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265,poz. 2644, z późn. zm.).
Należy też brać pod uwagę zakres wykonywanych przez uczniów gimnazjum zakres czynności, które ogranicza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianych i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047).
 
 
Uwaga, część wyjaśnień prawnych p. M. Nowickiego znajduje się jako załącznik do materiałów zawartych w pliku: „Zespół III – klasy przysposabiające do pracy”

 

Wybrane akty prawne dotyczące obszaru kształcenia zawodowego młodocianych pracowników dot. zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 
1.   MŁODOCIANY    PRACOWNIK
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.)
 
Art. 190 Kodeks pracy dział dziewiąty – Zatrudnianie Młodocianych
Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
 
2. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Dz.U. Nr 224, poz. 2274 oraz z 2005 r. Dz.U. Nr 53, poz. 472).
 
Formy przygotowania zawodowego młodocianych:
 
NAUKA   ZAWODU ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy.
 
Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów, w przypadku pracodawców będących rzemieślnikami w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
 
PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika
Może trwać od 3 do 6 miesięcy.
W odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres ustalony
(3 do 6 miesięcy) może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące.
Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:
- pracodawca,
- osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
- osoba zatrudniona u pracodawcy.
Warunek:
posiadanie kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu!
 
O zawarciu umowy: przyuczenie do wykonywania określonej pracy
-  pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,
- pracodawca będący rzemieślnikiem zawiadamia również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
Jest możliwość realizacji kształcenia praktycznego uczniów od klasy II gimnazjum w klasach przysposabiających do pracy zawodowej.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)
Z młodocianym, które nie ukończył gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy  jeżeli: został on przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum, uzyskał zezwolenie dyrektora gimnazjum na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
(§ 1.1.1 i 2).
Z osoba nie mającą 16 lat, która ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. (§ 2).
Z osoba nie mającą 16 lat, która nie ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. (§ 3).
 
 
Materiał przygotowali opracował:
Gdańsk, 17 grudnia 2009 r.
Marek Nowickist. wizytator
Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
tel. kontaktowy: (058) 3077 – 468
e-mail: marek.nowicki@kuratorium.gda.pl                                    
 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę