Krzysztof Jędrzejczyk – Ocena realizacji zgłaszanych postulatów
Opr. K. Jędrzejczyk - PROJEKT
 
Obszar dydaktyczno – egzaminacyjny dotyczący uczniów
- terminy oraz sposoby przeprowadzania egzaminów w technikach
 a) potwierdzające kwalifikacje zawodowe, (brak decyzji)
 b) maturalne, (brak decyzji)
 
 (brak podstaw programowych)
- standardy wymagań egzaminacyjnych,  (opracowanie – brak aktualizacji)
- programy nauczania,
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (wiele instytucji zajmuje się ich 
 przeprowadzaniem),  OKE, Izby Rzemieślnicze, Kuratoria
- kształcenie praktyczne w szkołach zasadniczych,  proporcje-podział godzin-teoria praktyka
- zajęcia praktyczne oraz miesięczne praktyki zawodowe, ?
- klasy o zmniejszonej liczbie uczniów w zawodach deficytowych,
- licea profilowane, (zapis z protokołu SKOiW-MEN - od 1.09.2008 r. bez naboru)
- kształcenie politechniczne w gimnazjach. (leży-fikcja)
 
Obszar kariery zawodowej absolwentów szkół zawodowych
- uprawnienia zawodowe dla absolwentów techników,  (były robione próby)
- tytułu pomocnika (tylko w obsłudze hotelowej) dla absolwenta mającego potwierdzone przez OKE kwalifikacje zawodowe lub w rzemiośle czeladnika dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych (specjalnych).
 
Obszar rozwoju zawodowego nauczycieli w kształceniu zawodowym
- obowiązkowe praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,   (brak rozwiązań)
- zmiany w zakresie zatrudniania doradców metodycznych – np. nie na etat a do konkretnych zadań, (brak rozwiązań)
                                                                                                                          
- awans zawodowy nauczycieli praktycznej nauki zawodu, powoływanie ekspertów ds. awansu, (brak rozwiązań)
- kształcenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu ( niekoniecznie studia wyższe) np. PST, licencjata lub inne, (częściowo zrealizowane)
- tabela płac - nauczyciele praktycznej nauki zawodu, (brak rozwiązań)
- doradcy zawodowi w szkołach gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych zawodowych,
   (są wyszkoleni, brak rozwiązań systemowych, kasa-samorządy)
 
Obszar organizacyjny oraz współpracy z organami państwowymi i przemysłem
 
- promowanie szkół zawodowych na poziomie Kraju, 
- utworzenie podkomisji d/s kształcenia zawodowego przy MEN i sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży, (częściowo zrealizowane)
- doposażanie szkół, CKP-ów i warsztatów szkolnych przez zakłady produkcyjne,  (min finansów-rozwiązania systemowe-brak)
- środki wypracowane w warsztatach szkolnych, (min finansów-rozwiązania systemowe-brak)
- powołanie komisji ds. kształcenia zawodowego przy kuratoriach, (brak rozzwiązań)                                                                                                                    
 - analiza pracy osób zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” do MEN jako doradców w zespole zajmującym się doposażeniem stanowisk do egzaminu zewnętrznego z przygotowania zawodowego. (częściowo zrealizowane)
Download PDF
Powrót Drukuj stronę