Jan Bryndza – Wrocław, Wojciech Szczepański – Gdańsk: Uwagi do WYKAZU problemów SKOiW

Jan Bryndza – Wrocław

Wojciech Szczepański – Gdańsk (uwagi zaznaczone na czerwono)
Uwagi do WYKAZU problemów SKOiW
 
Sprawy kadrowe
pkt. 3 Problemy z powoływaniem ekspertów ds. awansu dla nauczycieli wybranych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Problem taki nie istnieje tacy, eksperci są i biorą udział w komisjach (ja też jestem takim ekspertem i uczestniczę w komisjach)
 Uważam, że ten punkt należy wykreślić z wykazu zagadnień
To nie o to chodzi że są!!!, tylko problem jest w tym że chodzą wybrańcy (jedne i te same osoby, ale jak to zrobić aby chodzili wszyscy).
 
Zadania organizacyjno – prawne
pkt. 5 Zweryfikowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Uważam, (jak już wcześniej pisałem w uwagach do zagadnień) że problem ten należy przedstawić szerzej, bardziej systemowo – Konieczność opracowania STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH uwzględniający podział pracy przy obecnej i zmieniającej się technologii i cywilizacji,  tylko takie podejście może zweryfikować obecną mocno przestarzałą klasyfikacje zawodów
Zwracam uwagę że MEN pełni rolę usługową kształci w zawodach, których właścicielem jest minister właściwy. Nowy zawód przechodzi długą drogę uzgodnień międzyresortowych uzgodnień z partnerami społecznymi itd.
Ponadto do końca roku 2010 Polska jest zobowiązana utworzyć tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji zawodowych które muszą być spójne z EQF (European Qualification Framework).
Taki projekt systemowy wyodrębniania kwalifikacji z zawodów z klasyfikacji zawodów MEN i tworzenia podstaw programowych jest obecnie wykonywany przez KOWEZiU na zlecenie MEN.
pkt. 11 Zapewnienie odpowiednich rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie kształcenia praktycznego
Uważam, że należy problem ten bardziej zaakcentować wskazując, że MEN powinien wreszcie podjąć prace nad opracowaniem systemu (uwarunkowań prawnych) dotyczącego tych zagadnień
To jest problem nad którym pracuje się aktualnie w MEN. Tu chodzi o włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego.
pkt.12 Pierwsza część pobożne życzenia (truizmy ????????), dlatego uważam, że należypunkt ten albo wyrzucić albo przeredagować kładąc akcent na potrzebę (raczej konieczność) tworzenia Centrów Kształcenia Zawodowego
 
System egzaminów zawodowych
Ja, jako osoba od początku współpracująca z CKE i koordynująca prace w OKE dokładnieorientuję się we wszystkich procedurach dotyczących zewnętrznych egzaminów zawodowych, dlatego z przykrością stwierdzam, że uwagi w tym obszarze formułowała osoba nie orientująca się w tych zagadnieniach, dlatego warto zweryfikować treści slajdu 6, aby uniknąć (ze strony uczestników konferencji) podobnych zarzutów jakie ja tutaj stawiam.
 pkt.13 Określenie zakresu zmian w systemie egzaminów zawodowych:
Przeprowadzanie etapu praktycznego egzaminu zawodowego w ośrodkach spełniających standardy wymagań egzaminacyjnych.
Tak to się obecnie odbywa. Placówka oświatowa otrzymuje akredytację Ośrodka egzaminacyjnego po spełnieniu ściśle określonych warunków opisanych w PROCEDURZE przyznawania placówkom oświatowym uprawnień Ośrodka Egzaminacyjnego
Zgodnie ze standardami (w zawodach klasyfikacji MEN) tak się dzieje w ośrodkach nadzorowanych przez OKE, natomiastjak jest w ośrodkach egzaminacyjnych Izb Rzemieślniczych nie mamy możliwości stwierdzenia, że standardy są spełnione ??? (brak kontroli spoza Izb Rzemieślniczych).
Wobec powyższego punkt ten nie ma racji bytu
Rozważenie decyzji o rezygnacji z części drugiej pisemnego egzaminu zawodowego (gdyż sprawdza ona wiedzę z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”).
Druga część etapu pisemnego egzaminu dotycząca zatrudnienia, poszukiwania pracy, radzenia sobie na współczesnym rynku pracy została wprowadzona po licznych wnioskach różnych środowisk i to bardzo dobrze
Bo to w dobie bezrobocia jest wręcz konieczne.
Komu więc i dlaczego to przeszkadza. Podanie jako argumentu przeciw, że sprawdza to wiedzę z przedsiębiorczości nie wytrzymuje krytyki, bo przecież w etapie pisemnym sprawdzana jest wiedza z różnych przedmiotów, w tym nawet pośrednio z matematyki.
Uważam, że punkt ten należy usunąć z zestawu zagadnień – popieram Jana
Jednoznaczne określenie terminów egzaminów zawodowych w 4 letnich technikach, a także rozważenie podniesienia rangi egzaminu zawodowego przez uzależnienie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły od pozytywnego wyniku egzaminu.
To pewnie dotyczy tylko systemu szkolnego a nie dotyczy zdobywania umiejętności i wiedzy w systemie nieformalnym i incydentalnym.
Uzależnianie ukończenia szkoły od zdania egzaminu zawodowego byłoby
w sprzeczności z ogólnoeuropejskim trendem zdobywania kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy kształcenia
Uważam, że ten punkt należy usunąć z zestawu zagadnień ?????
Doprecyzowanie systemu oceniania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych (problem jednolitego klucza, systemu punktowego).
Jan ma rację tak jest.
Myślę, że punkt ten sformułowana osoba nie mająca pojęcia, jak powstają arkusze egzaminacyjne i materiały egzaminacyjne Dlatego krótko opiszę procedurę powstawania dokumentacji  egzaminacyjnej:
1. Autor (na poziomie OKE) opracowuje ZADANIA oraz SCHEMAT OCENIANIA czyli tzw. klucz punktowania
2. Materiały opiniuje (niezależnie) dwóch recenzentów
3. Zadania są standaryzowane (próbne rozwiązywanie przez reprezentatywną próbkę uczniów)
4. Udoskonalenia dokumentacji przez autora uwzględniające opinie recenzentów i wyniki standaryzacji
5. Po takich udoskonaleniach dokumentacja jest przesyłana do CKE
6. W CKE opiniuje trzeci recenzent-ekspert
7. Po ewentualnych poprawkach zadanie kwalifikowane jest jako materiały egzaminacyjne w danym roku. zadanie to obowiązuje w całej Polsce (od Bałtyku po Tatry).
Tak więc w danym roku, w danym zawodzie rozwiązania zadania sprawdzane są w oparciu o ten sam klucz we wszystkich OKE
Skąd więc ten punkt w zestawie zagadnień na konferencję?
 Uważam, że należy usunąć ten punk.
Drogi Janie skoro takie procedury kontrolne i sprawdzające na wybranej grupie uczniów jest prowadzona próba to powiedz mi dlaczego zdarzaja się np.; karygodne błędy technologiczne, materiałowe w zadaniu egzaminacyjnym? Takie przypadki były na poziomie drugim poziomie edukacyjnym (ZSZ). Też uczestniczę czynnie rok w rok w egzaminach.
Problem tkwi w czym innym w braku fachowców którzy te egzaminy przygotowują (z reguły są to teoretycy) – a tak naprawdę jeżeli nie wiemy o co chodzi to chodzi o pieniądze dla autorów są maaarne !!!!
pkt.14 Systematyczne doskonalenie i nabór egzaminatorów do przeprowadzania egzaminów zawodowych
Dokładnie tak się to odbywa w ośmiu istniejących w Polsce OKE.
(tak nawiasem mówiąc, dzisiaj szkoliłem kolejną grupę egzaminatorów w OKE we Wrocławiu)
Ponadto (co roku) przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych egzaminatorzy przechodzą kolejne szkolenia
Uważam, że punkt ten należy usunąć z zestawu zagadnień.
Zgadza się tylko warto sięgnąć po nauczycieli zawodu którzy nie mają wyższych studiów ale za to są mistrzami w zawodzie. Ja spotykam się z takimi egzaminatorami są to teoretycy w większości przypadków udający że doskonale znają się na wykonawstwie (zaznaczam że chodzi mi o egzaminy absolwentów ZSZ). Ja to znam jako organizator egzaminów i uczestnik egzaminu (oligofreniopedagog).
pkt.15 Stałe usprawnianie systemu obiektywnych (to należy wyrzucić nie mamy dowodów braku obiektywizmu) i porównywalnych egzaminów zewnętrznych (Pewnie chodzi o egzaminy OKE i Komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych). Dobrze przeprowadzone egzaminy (także potwierdzające kwalifikacje zawodowe) mogą silnie  oddziaływać na jakość kształcenia, a zarazem wpływać na decyzje  uczniów (i ich rodziców) o wyborze ścieżki edukacyjnej-zawodowej właściwej dla ich rzeczywistych zdolności i predyspozycji (także i ja nie wiem oco tu chodzi)
Przepraszam ale muszę wyrazić bardzo krytyczną uwagę do tego punktu i skwituję to jednym słowem – truizmy. Uważam, że ten punkt powinien znikną z tego zestawu zagadnień.
 
Brak natomiast w obszarze III. System egzaminów zawodowych takich
zagadnień jak:
·   ujednolicenie egzaminów potwierdzających uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przeprowadzanych poprzez OKE, Izby
 Rzemieślnicze itd.
·    ujednolicenie na poziomie technikum etapu praktycznego egzaminu
Obecnie są trzy modele zadań egzaminacyjnych:
- zdający opracowuje tylko projekt,
- zdający opracowuje projekt i opracowuje dostarczone wyniki
 z wykonania,
- zdający opracowuje projekt oraz wykonuje na stanowisku zakres prac.
·    przyspieszenie realizacji wyposażenia Ośrodków Egzaminacyjnych w konieczny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie egzaminu w formule wykonanie zadania na stanowisku egzaminacyjnym (a nie tylko w wersji opisowej) ????? czy dla wszystkich zawodów ????.
Jan w tym punkcie nie ma racji. Dlatego że praktyczne wykonanie zadania na egzaminie w technikum zależy od zawodu. Nie da się zastosować rozwiązań systemowych tak aby wykonać egzamin w formie projektowej a później w formie praktycznego wykonania „dzieła”. Przykład z egzaminu „technika budownictwa” Zadanie do wykonania brzmiało mniej więcej tak; „Projekt schodów z jednego piętra na drugie piętro”. Oprócz czysto papierkowej roboty to konia z rzędem temu kto zdołałby wykonać te schody fizycznie w czasie trwania egzaminu???????
Download PDF
Powrót Drukuj stronę