Apel WZD Sekcji Gdańskiej o tworzenie klas przysposabiających do pracy

Gdańsk, 21. 04. 2009 r.

 
Apel
do Ministerstwa Edukacji Narodowej i organów prowadzących
o tworzenie klas przysposabiających do pracy (uzawodowionych)
  
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje o powoływanie klas przysposabiających do pracy (uzawodowionych) dla uczniów w wieku 15 – 18 lat. Klasy takie powinny powstawać, z powodów wychowawczych i organizacyjnych, najlepiej przy szkołach zawodowych, dysponujących własną bazą warsztatową.
 
 
Uzasadnienie
 
 
Działanie to byłoby ważnym krokiem na rzecz dostosowywania oferty gimnazjalnej do konkretnych sytuacji, w jakich znajdują się uczniowie. Część nich nie realizuje obowiązku nauki w gimnazjum, część nie kontynuuje nauki po gimnazjum (w samym województwie pomorskim jest to corocznie nawet około 400 młodych ludzi), część stwarza duże problemy wychowawcze, zakłócające pracę w gimnazjach. Tym samym taka możliwość byłaby szansą, aby te grupy młodzieży nie stanęły przed problemem wykluczenia społecznego. Zarazem,  z uwagi na wiek, nie za bardzo mieszczą się w systemie edukacyjnym w ramach szkół dla dorosłych. Nie mają to być gimnazja dla dorosłych, ale gimnazja przysposabiające do pracy. Utworzenie takiej szkoły, jako fragmentu większego zespołu, nie będzie kojarzyć się  z tworzeniem swoistych gett dla części uczniów. 
 
Z kolei postulat stworzenia tego typu szkół przy szkołach zawodowych (i to najlepiej dysponujących własną kadrą i bazą warsztatową), wynika z faktu, iż jest tam przygotowana kadra oraz warunki do prowadzenia tego typu zajęć. Poza tym miałoby to ważny aspekt wychowawczy. Obecność wśród starszej młodzieży wpływałaby bardziej tonująco w przeciwieństwie do negatywnego wpływu, jaki w gimnazjach czy zespołach szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) ta grupa uczniów może przenosić na swych młodszych kolegów.
 
Wymaga to przygotowania odpowiednich rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych. Muszą one ułatwić zawieranie porozumień między gminami prowadzącymi gimnazja, a powiatami tzw. ziemskimi, które prowadzą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (inaczej jest w przypadku tzw. dużych miast, prowadzących wspólnie wszystkie szkoły i placówki oświatowe na swoim terenie). Ważną motywacją mogłoby być wprowadzenie odpowiednio wysokiej, dodatkowej wagi finansowej przy naliczaniu subwencji oświatowej, jaką otrzymywałby powiat, wykazujący kształcenie uczniów  w klasach przysposabiających do pracy (uzawodowionych). To warunek niezbędny – subwencja musi uwzględniać dodatkowe koszty z tego tytułu.
 
Wymaga także doprecyzowania decyzji, jakie w tym zakresie powinny wydawać poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uwzględniające opinie rodziców oraz gimnazjów.
 
Należy dodać, że postulat powoływania w szerszym zakresie klas przysposabiających do pracy, nie jest swoistym votum nieufności wobec gimnazjów jako takich, ale uwzględnieniem potrzeb młodzieży w tym wieku, chęcią stworzenia dodatkowej oferty.
 
   Wojciech Książek                                                Barbara Kamińska
(Przewodniczący Sekcji)                                        (Przewodnicząca WZD)
  
Apel otrzymują:
 
- Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- Jednostki samorządu terytorialnego w województwie pomorskim,
 
a także:
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Komisja Edukacji Sejmu i Senatu RP
- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
- Szkoły i placówki oświatowe w  województwie pomorskim
- Środki Społecznego przekazu.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę