Szkolenie – Gender Equality

DSC01811 GENDER EQUALITY – 21.01. 2011 r. w Mezowie odbyło się szkolenie zatytułowane „Równe traktowanie ze względu na płeć poprzez zwalczanie stereotypów. Standard minimum w projektach PO Kapitał Ludzki”.

 

 

Uczestnikami szkolenia byli członkowie Grupy Zarządzającej w Projekcie 8.1.2 „Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego”, zespół tego projektu, członkowie Zarządu Regionu         i pracownicy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – osoby upowszechniające równe traktowanie pracowników ze względu na płeć.

Udział w szkoleniu miał na celu promocję GENDER EQUALITY w ramach

Projektu 8.1.2., uzupełnienie wiedzy na temat mechanizmu stereotypizacji; metod przeciwdziałania dyskryminacji w oparciu o mechanizmy prawne (prawo międzynarodowe i krajowe). Organizatorom szkolenia zależało na tym, aby uczestnicy byli w stanie dokonywać świadomej oceny działań projektowych – pod kątem uwzględnienia potrzeb strategicznych kobiet i mężczyzn oraz żeby wzmocniona została pozycja zawodowa uczestników dzięki nabytej wiedzy na temat prawa krajowego i międzynarodowego, równościowego planowania projektu i równościowego zarządzania zespołem.

Szkolenie prowadziła trener Małgorzata Gumoś oraz asystent trenera Wojciech Korytowski.

Na wstępie zwrócono uwagę na to, że w życiu codziennym powszechne jest posługiwanie się stereotypami dotyczącymi np. tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn, o czym jest mowa także w Raporcie „Polityka równości płci – Polska 2007” (w ramach projektu „Gender Mainstreaming Initiative”) opisującym nurt GENDER MAINSTREAMING.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”oraz partnerzy: COMBIDATA Sp. z o.o. i Pomorska Izba Rzemieślnicza

Małych i Średnich Przedsiębiorstw, biorąc udział w projektach PO KL, są zobligowani do przestrzegania zasad równości płci – na etapie ich planowania, realizacji, monitoringu oraz ewaluacji, a następnie opracowania i kontynuowania w formie dobrych praktyk; zwłaszcza, że od kwietnia 2009 r. istnieje obowiązek przestrzegania standardu minimum w projektach PO KL.

Uczestnicy, podczas szkolenia, przeanalizowali sytuacje, w których stereotypy mogą wpływać negatywnie na autorów projektu, potencjalnych uczestników projektu, beneficjentów ostatecznych, interesariuszy i gremia oceniające dany projekt. Poza tym poszerzyli wiedzę na temat przepisów zawartych w Kodeksie pracy – odnoszących się do zakazu dyskryminacji; przeanalizowali przykłady udowadniające, iż dyskryminacja może dotyczyć kobiet i mężczyzn

Download PDF
Powrót Drukuj stronę