Dofinansowanie działalności gospodarczej

Czy osoba bezrobotna może otrzymać środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, a jeśli tak, to jak może uzyskać dofinansowanie?

 
Osoba bezrobotna, która chciałaby rozpocząć działalność gospodarczą może starać się o przyznanie środków finansowych na podjęcie takiej działalności w kwocie do 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia
Aby uzyskać dofinansowanie przeznaczone na uruchomienie działalności gospodarczej, osoba bezrobotna powinna złożyć w Powiatowym Urzędzie pracy wniosek, w którym określi:
 • kwotę wnioskowanych środków
 • rodzaj działalności gospodarczej
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania
 • szczegółową specyfikację oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku niewywiązania się z warunków umowy
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
Powiatowe Urzędy Pracy nie dofinansują następujących przedsięwzięć:
 • działalności sezonowej
 • handlu prowadzonego na rynkach i targowiskach
 • handlu akwizycyjnego
 • transportu osób taksówkami
 • pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • prowadzenia działalności gospodarczej tożsamej z działalnością współmałżonka
 • podjęcia przez wnioskodawcę działalności, którą prowadził już wcześniej za wyjątkiem kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych i od jej zakończenia minęły co najmniej 24 miesiące
 • przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu
Dofinansowanie zostanie przyznane gdy:
 • Wnioskodawca posiada stałe zameldowanie na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymał odmowy przyznania wnioskowanych środków, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa była spowodowana z przyczyn leżących po stronie urzędu (na przykład brak celowych środków finansowych)
 • Wnioskodawca okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych
 • Wnioskodawca dotychczas nie otrzymał z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
 • spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin cywilnoprawnych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • Wnioskodawca przedstawił formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków,
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony
Wnioskowanej kwoty nie można przeznaczyć na:
 • zakładanie spółek
 • wynagrodzenia pracowników
 • finansowanie szkoleń
 • opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem
 • kaucje, koszty dzierżawy, czynsze
 • opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje
 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasing
 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów kapitalnych
 • zakup nieruchomości, gruntów
 • zakup pojazdu przy usługach transportu drogowego
 • zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności
 • zakup paliwa
 • dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa
 • zakup rzeczy używanych o wartości jednostkowej poniżej 1.000 zł
 • zakup towarów do handlu w wysokości powyżej 50% wnioskowanej kwoty
 
Poza tym należy pamiętać, że przepisy dotyczące dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych często się zmieniają oraz o tym że w większości Powiatowych Urzędów Pracy można także otrzymać na ten cel dodatkowe dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę