Przygotuj się do poszukiwania pracy

 

Straciłeś pracę? Nie trać głowy, wielu ludzi w dzisiejszych czasach ją straciło. Podobnie jak inni przed tobą, musisz odnaleźć się w nowej sytuacji. Pierwsze, co powinieneś zrobić, to postarać się uzyskać status osoby bezrobotnej.

 

Aby uzyskać status osoby bezrobotnej, prawo do zasiłku oraz skorzystać z usług oferowanych przez powiatowy urząd pracy musisz się w nim zarejestrować. Dokonuje się tego na podstawie dokumentów niezbędnych do ustalenia statusu i uprawnień. Dokumenty w oryginałach (dowód osobisty, dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, wszystkie świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, osoby niepełnosprawne powinny mieć ze sobą orzeczenie komisji lekarskiej o stopniu niepełnosprawności) przedstawiamy podczas osobistej wizyty w urzędzie, również wtedy wypełniamy kartę rejestracji (otrzymamy ją w urzędzie). Według ustawy o zatrudnieniu status bezrobotnego może otrzymać osoba, która: nie jest nigdzie zatrudniona, nie uczy się w szkole dziennej, jest zarejestrowana we właściwym urzędzie pracy, jest pełnoletnia (wyjątek stanowią młodociani absolwenci), nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie posiada praw do emerytury ani do renty inwalidzkiej, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie pobiera żadnych zasiłków ani renty socjalnej. Po zarejestrowaniu w urzędzie pracy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych, wyliczony proporcjonalnie do stażu pracy oraz innych czynników uwzględniających twoją indywidualną sytuację. Zazwyczaj są to: zasiłek podstawowy (100 proc.) 521,90 zł; obniżony (80 proc.) 417,60 zł; podwyższony (120 proc.) 626,30 zł.

 

Status bezrobotnego
Gdy otrzymasz status osoby bezrobotnej, będziesz miał wynikające z tego obowiązki, są to między innymi: obowiązek zgłaszania się do właściwego urzędu w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia lub szkolenia. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie z powodu choroby lub opieki nad członkiem rodziny, nieobecność należy usprawiedliwić w ciągu 5 dni zaświadczeniem lekarskim, trzeba też zawiadamiać urząd o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniu.
Zatrudnienie, sukces na rynku pracy odnoszą te osoby, które są do tego odpowiednio przygotowane. Potrafią profesjonalnie przygotować dokumenty, posiadają wiedzę na temat metod i sposobów dotarcia do przyszłego pracodawcy, a także umiejętności autoprezentacyjne szczególnie przydatne w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Doradcy zawodowi, zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy i agencjach zatrudnienia, to osoby z bogatą wiedzą z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, udzielą również wsparcia merytorycznego i emocjonalnego w trakcie trudnego i stresującego dla większości z nas okresu życia, pomogą w przygotowaniu dokumentów, udzielą porad z zakresu autoprezentacji i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Pomoc przy redagowaniu dokumentów możesz również otrzymać w klubach pracy prowadzonych przez Zarząd Regionu Gdańskiego.

 

Piszemy CV i list motywacyjny
Następnym krokiem osoby bezrobotnej jest przygotowanie życiorysu, obecnie przyjęła się nazwa curriculum vitae, w skrócie CV. Zadaniem CV jest skłonienie ewentualnego przyszłego pracodawcy do zaproszenia potencjalnego kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Trzeba o tym pamiętać, gdy je opracowujemy, ma być łatwe do przejrzenia i wywoływać wrażenie uporządkowanego zestawienia najważniejszych informacji. Początkowa reakcja czytającego zależy bardziej od wyglądu CV, a nie od jego treści. Powinno być starannie, czysto sporządzone, tekst rozbity nagłówkami i śródtytułami, zadanie ułatwi funkcja programu Word – kreator życiorysów. Pisząc CV należy unikać: nieprawdziwych danych, ogólnikowych informacji, samochwalstwa, błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych, opisywania rodzinnych i osobistych problemów. Należy również unikać pisania CV odręcznie, wyjątek stanowi specjalne życzenie pracodawcy. Są jednak pewne elementy, które obowiązkowo muszą znaleźć się w twoim życiorysie. Takie podstawowe dane stanowią: imię, nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, ukończone kursy i szkolenia, umiejętności i zainteresowania. Każdemu CV powinien towarzyszyć list motywacyjny. Jego zadaniem jest przedstawienie twojej kandydatury na konkretne stanowisko i uzyskanie zaproszenia do spotkania z pracodawcą. List motywacyjny powinien być krótki i obowiązkowo składać się z pięciu elementów: adres zwrotny i data, adresat, wstęp, część zasadnicza i zakończenie. We wstępie trzeba podać stanowisko, o jakie się ubiegamy, tytuł prasowy lub adres strony internetowej i datę publikacji ogłoszenia.  Zadaniem części zasadniczej listu motywacyjnego jest przekonanie czytającego o celowości zaproszenia właśnie ciebie na rozmowę kwalifikacyjną. Musisz pokazać, że posiadane doświadczenie, wykształcenie i wiedza predysponują cię do ubiegania się o to stanowisko. Podkreślaj korzyści, jakie pracodawca osiągnie zatrudniając właśnie ciebie. Opisuj swoje mocne strony w odniesieniu do jego potrzeb.
 

Renata Tkaczyk
r.tkaczyk@www.solidarnosc.gda.pl
 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę