Porozumienie zawarte pomiędzy Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z Pomorskim Kuratorem Oświaty w Gdańsku w sprawie opiniowania projektów arkuszy organizacji (aneksów) szkół i placówek
Strony „Porozumienia” uznały, że projekty arkuszy organizacji szkół i ich aneksy są ważnymi dokumentami stanowiącymi o warunkach pracy i płacy nauczycieli w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych. Na tej podstawie Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego oraz Pomorski Kurator Oświaty ustalają następującą procedurę opiniowaniu projektów arkuszy organizacji i aneksów:

  
1.      Do opiniowania projektów arkuszy organizacji szkół i ich aneksów upoważniona jest Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która posiada osobowość prawną. Wykaz Komisji Międzyzakładowych w załączeniu.
 
2.      Komisja Międzyzakładowa może delegować uprawnienia dotyczące opiniowania arkuszy (aneksów) Komisjom Kół w szkołach i placówkach, o czym jest zobowiązana powiadomić Kuratorium na piśmie do końca lutego danego roku kalendarzowego.
 
3.      Dyrektorzy szkół lub placówek uzyskują opinię projektu arkusza organizacji (aneksu) NSZZ „Solidarność”. W tym celu przekazują arkusz (aneks) Komisji Międzyzakładowej/Komisji Koła, które potwierdzają na arkuszu organizacji (aneksie) fakt przekazania arkusza do zaopiniowania.
 
4.      Dyrektor szkoły lub placówki w sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie ma członków NSZZ „Solidarność", dokonuje następującej adnotacji na arkuszu – „W szkole nie ma członków NSZZ „Solidarność”.
 
5.      Za czas niezbędny dla dokonania rzetelnej analizy arkusza organizacji (aneksu) uznaje się co najmniej  trzy dni robocze, jednak nie więcej niż pięć dni roboczych.
 
6.      Komisja Międzyzakładowa lub (w przypadku delegowania uprawnień) Komisja Koła dokonuje analizy arkusza organizacji (aneksu) i składa podpis z datą na arkuszu – potwierdzający fakt zapoznania się z arkuszem.
 
7.      Komisja Międzyzakładowa/Komisja Koła przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki podpisany arkusz (aneks) z ewentualnymi uwagami wyrażonymi bezpośrednio na arkuszu lub w odrębnym piśmie w formie załącznika do arkusza (aneksu).
 
8.      W razie zgłoszenia uwag do arkusza (aneksu) wizytatorzy, przed ostatecznym zaopiniowaniem, zobowiązani są do ich konsultacji z Komisjami Międzyzakładowymi/ Komisjami Kół.
 
9.      Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku podczas analizy arkuszy (aneksów) ustalają fakt potwierdzonego zasięgnięcia opinii Komisji Międzyzakładowej/Komisji Koła. W przypadku stwierdzenia braku podpisu lub stosownej adnotacji projekt zostaje przekazany dyrektorowi do uzupełnienia, z jednoczesnym poinformowaniem Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 
10.  Rozwiązywanie spraw objętych „Porozumieniem” odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 
11.  Sprawy nieuregulowane w „Porozumieniu” a dotyczące opiniowania projektów arkuszy organizacji szkół i ich aneksów, będą uzgadniane i rozwiązywane w granicach obowiązującego prawa podczas spotkań Przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 
12.  „Porozumienie” wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
   Wojciech Książek                                                       Anna Lis
(Przewodniczący Sekcji)                                             (p.o. Pomorski Kurator Oświaty)
 
Gdańsk, 5 marca 2007 r.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę