Opinia ws. projektów aktów prawnych przedstawionych do publicznej dyskusji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod koniec sierpnia 2008 roku

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przekazuje – odpowiadając na apel Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – przedstawia uwagi do 4 projektów aktów prawnych przesłanych do zaopiniowania przez związki zawodowe działające w oświacie, tj..:

A/ Ustawy z dnia ….. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela,
B/ Ustawy z dnia …… o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
C/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ….w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…..,
D/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ….w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, warunków przyznawania dodatków…..
 
Warto zacząć od zwrócenia uwagi ogólnej, żeby szczególnie ustawy nie były nazbyt szczegółowe. Część zapisów z powodzeniem mogłaby się znaleźć w rozporządzeniach MEN. Ustawa o systemie oświaty, rodzaj konstytucji oświatowej w oświacie, oraz Karta Nauczyciela, rodzaj kodeksu pracy dla nauczycieli, powinny być przejrzyste, stabilne, ujmujące podstawowe zasady funkcjonowania polskiego szkolnictwa. Ustawy nie mogą być pisane językiem życzeniowym – np. wciąż aktualizacji wymaga art. 67 UoSO mówiący o standardzie polskiej szkoły (czy o właściwej opiece medycznej w szkołach), podobnie jak art. 29 KN, mówiący o warunkach pracy, jakie powinno spełniać stanowisko pracy nauczyciela.
 
Pracy nad nowelizacją tych ustaw powinno towarzyszyć dążenie do zapewnienia równowagi głównych partnerów edukacyjnego stołu: rodziców i uczniów – nauczycieli i dyrektorów – nadzoru kuratoryjnego – organów prowadzących (samorządów terytorialnych). Te projekty nowelizacji, niestety, naruszają częściowo tę zasadę. Zakładają bowiem, że wszystkie samorządy – organy prowadzące są nieomylne, świetnie znają się na oświacie. W praktyce wiemy, że czasami jest inaczej, dlatego państwo powinno wprowadzać odpowiednie regulacje prawne, zapewniające harmonijne funkcjonowanie i przeszłość polskiej edukacji.
Oby też tym propozycjom towarzyszył rzeczywisty DIALOG, który jest podstawą poczucia, że jest się traktowany podmiotowo, że widzi się i docenia wymiar zadań, jaki ma się do wykonania w szkole.
 
A/ Dotyczy: Ustawy z dnia ….. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela,
 
Płace nauczycieli (dotyczy: Art. 1, pkt 2, 3). Sekcja popiera propozycję podwyższenia w jednym roku kwoty bazowej nauczycieli-stażystów z 82 do 100%. Nie zmienia to jednak faktu, że płace corocznie powinny wzrastać w myśl zasady: planowana inflacja plus 10%, tak, aby pensja nauczyciela wystarczała na utrzymanie siebie i rodziny.
Kontrowersje wzbudza jednak równoczesny projekt radykalnego obniżenia dotychczasowych relacji płac w stosunku do nauczycieli mianowanych, a szczególnie dyplomowanych. Widząc w tych działaniach cele oszczędnościowo-propagandowe (łatwiej podwyższyć płace węższej grupie nauczycieli, jaką stanowią nauczyciele-stażyści), oczekujemy ustawowych gwarancji, że relacje między płacą nauczyciela stażysty a nauczyciela dyplomowanego wzrosną z proponowanych obecnie 84% do co najmniej 100%, w perspektywie nie dalszej niż 2-3 lata (podobnie zapisano ustawowo wzrost w 2000 roku).
 
II. Negocjacje regulaminów wynagrodzeń (dotyczy: Art. 1 pkt. 2, 3). Sekcja domaga się utrzymania zasady uzgadniania regulaminów wynagrodzeń, co stało się ważnym elementem tworzenia zasad partnerstwa, DIALOGU, podmiotowego traktowania ludzi edukacji przez organy prowadzące i partnerów społecznych. Zarazem pozytywnie oceniamy zamiar wprowadzenia obowiązku przedstawiania corocznej informacji o realizowanej średniej wysokości wynagrodzeń i obowiązku ich ewentualnych wyrównań (w formie nagród).
 
III. Czas pracy nauczyciela (dotyczy Art. 1 pkt 5). Sekcja za nie do przyjęcia i zmierzający do głębokiego poróżnienia samorządów, nauczycieli uznaje projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela, który umożliwiałby organom prowadzącym szkoły zwiększanie pensum nauczycieli nawet do 4 godzin tygodniowo. Niestety, projekt ten nie przewiduje odpłatności za to dodatkowe zwiększenie obowiązków. Nie może być zgody na taki mechanizm przerzucania konfliktów na samorządy. Grozi to zwolnieniem kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli!
 
Zwracamy uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby już obecnie (zgodnie z art. 42 KN) nauczyciel mógł zawierać z dyrektorem umowę na większa liczbę stałych godzin – licząc według stawki wynagrodzenia, korzystając z dni wolnych, z naliczeniem do podstawy emerytury. Nauczyciele chcą często więcej pracować, ale i godziwie zarobić i to nie kosztem ew. zwolnienia współpracownika!
 
Zwracamy także uwagę na trudną sytuację edukacyjną w gimnazjach (szczególnie od strony wychowawczej, z uwagi na fazę rozwojową tego okresu dojrzewania). Wyzwania, jakie stają przed nauczycielami gimnazjów, nie są mniejsze od nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Wszelkie próby zmiany pensum muszą wiązać się z wprowadzeniem standardów zatrudnieniowych, które wreszcie określą maksymalne liczebności uczniów w klasach (np. nie więcej niż 26 uczniów w gimnazjum). To zadanie dla Ministra Edukacji Narodowej przewidywał wprowadzony w 2000 roku art. 30 ust. 9 Karty Nauczyciela, wykreślony wygodnie w czasie rządów SLD-PSL.

 
Inne
Emerytury (dotyczy wygasającego z końcem 2008 roku art. 88 Karty Nauczyciela). Sekcja domaga się utrzymania możliwości przejścia na emeryturę. Uważamy, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów, wymagający specyficznych predyspozycji psycho-fizycznych, co zostało potwierdzone w 2006 roku przez Zespół Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Prac w Szczególnych Warunkach i w Szczególnym Charakterze.

B. Dotyczy: Ustawy z dnia …… o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i kilku innych ustaw oprócz zmian o charakterze porządkującym („czyszczący”) lub odpowiadającym na nowe wyzwania (np. tworzenie klas międzynarodowych), w głównej mierze dotyczy wprowadzenia od 2009 roku obowiązku szkolnego od 6-stego roku życia.

 
I. Przedszkola i obowiązek szkolny (dotyczy: art. 1 pkt 1, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 32 oraz art. 7, art. 8 i 18, pkt 2, 3, 4, 5). W sprawie tej w Sekcji pojawiają się różne opinie. Wstępnie uważamy, że na dzień obecny ważniejszy jest problem upowszechnienia wychowania przedszkolnego tak, aby w najbliższym czasie objął całość populacji 6-latków i jak najwięcej dzieci 5-letnich. Zwracamy uwagę, aby w szerokim stopniu i przy jak największych środkach finansowych (także z wykorzystaniem funduszy UE), doprowadzać do takiej adaptacji pomieszczeń, aby nawet, gdy zadania te realizowane są w budynkach szkolnych, były stosownie wydzielone, nie obowiązywał system dzwonkowo-lekcyjny. Najpierw bowiem trzeba wiedzieć, czy polskie szkoły są przygotowane, aby przyjąć dodatkowy rocznik uczniów (nawet w rozłożeniu na 3 lata). Te działania powinny poprzedzić wprowadzenie obowiązku szkolnego od szóstego roku życia. Zwracamy też uwagę, że dopiero siedmiolatkowie rozpoczynają obowiązkową edukację szkolną w większości krajów skandynawskich, gdzie osiąga się wysokie wyniki nauczania (potwierdzane np. badaniami PISA).

Reasumując, przede wszystkim należy poprawić i upowszechnić wychowanie przedszkolne – szczególnie dla pięcio- i sześciolatków, dopiero zaś następnie podjąć decyzje o obniżeniu wieku szkolnego. W związku z tym w najbliższym czasie raczej należałoby bardziej upowszechnić możliwość dobrowolnego posyłania dzieci sześcioletnich do I klasy szkoły podstawowej (uwzględniając opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której dostęp powinien być szybszy).
 
Należy mieć dobrą orientację, czy uda się zrealizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 5 lat. Zapis ustawowy nie może być zbiorem życzeń (pkt 14).
 
Należy też zwrócić uwagę – szczególnie w uzgodnieniu z reprezentacjami samorządów terytorialnych – aby zapisy dotyczące podjęcia decyzji przez rodziców o odłożeniu obowiązku szkolnego, następowały w czasie, który nie zdezorganizuje naboru do pierwszych klas szkół podstawowych (czy np. nie jest zbyt późną data 15 kwietnia danego roku?).
 
II. Nowa podstawa programowa (dotyczy: art. 1 pkt 2, 10, 11, 20, art. 10-13, art. 18 pkt 1). Za dyskusyjną należy uznać propozycję wprowadzenia nowej podstawy programowej już od 1 września 2009 roku w przedszkolach, I klasach szkoły podstawowej, a szczególnie w I klasie gimnazjum. Należy co najmniej o rok dłużej dać czas wydawcom, placówkom doskonalenia nauczycieli, doradcom metodycznym na dobre przygotowanie nauczycieli, podręczników, materiałów informacyjnych w tym zakresie. Czas potrzebny jest także wyższym uczelniom, które przygotowują przyszłych nauczycieli, do nowych wyzwań programowych. Niepokoi także brak jakichkolwiek informacji o zadaniach wychowawczych, jakie ma realizować szkoła w ramach planowanej reformy programowej. Wciąż wątpliwości budzi chociażby plan (a jeszcze bardziej przygotowanie), wprowadzenia łącznego – czteroletniego – cyklu nauczania obejmującego 3 klasy gimnazjum i pierwszą klasę liceum, zaś następnie specjalizację-profilowanie od II klasy szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie nie dzieje się nic na tyle złego, aby kierować się zbytnim pośpiechem.
 
III. Programy nauczania zatwierdzane przez dyrektora szkoły (dotyczy: art. 1 pkt 18, 19, art. 14). Uznając podmiotową rolę nauczyciela w tworzeniu autorskiego programu nauczania oraz rolę dyrektora i rady pedagogicznej w procesie jego zatwierdzania, oczekujemy, że proces ten będzie mógł być dalej nadzorowany przez przedstawicieli nadzoru kuratoryjnego. Musi być zagwarantowana odpowiedzialność prawna nauczycieli, dyrektora za realizację zestawu programów nauczania w oparciu o całość podstawy programowej (i wpisanej do niej wymagań). Podobne obwarowania prawne muszą dotyczyć zatwierdzania tylko przez szkoły środków dydaktycznych, które, z uwagi na rozwój technologiczno-wizualny, mogą być źródłem psychomanipulacji uczniów. Takie gwarancje zapewnią niezbędny element równowagi między autonomią szkoły, a polityką edukacyjną państwa.
 
IV. Nadzór pedagogiczny, prywatyzacja szkół, konkursy na dyrektorów (dotyczy: art. 1 pkt 4, 5, 6, 17, 21-28, 30, art. 2, art. 15 i 16). Sekcja oczekuje, że zostanie zapewniona zasada równowagi między zadaniami nadzoru kuratoryjnego, a działaniami organów prowadzących przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. Nie może być tak, że przekazując środki budżetowe wypracowane przez wszystkich obywateli, państwo traci częściowo kontrolę nad konkretnym ich wydatkowaniem, szczególnie w tak newralgicznej sferze, jaką jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Nie można wykreślać z zadań nadzoru kuratoryjnego tak ważnych obszarów, jakim jest wpływ na obsadę dyrektorów szkół i placówek oświatowych, na tworzenie sieci szkolnej, profile zawodowe związane z potrzebami rynku pracy, likwidacje i powstawanie szkół, na stwierdzanie zgodności z określonym standardami – kwalifikacji nauczycieli. Dyrektor szkoły nie powinien być swoistym „zakładnikiem” różnych nacisków lokalnych. Stąd miedzy innymi nie godzimy się na chęć odejścia od zatwierdzania przez kuratorów projektów organizacji szkół i ich aneksów.
 
a. Prywatyzacja szkół. Sekcja nie godzi się na wykreślenie uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora przy zamiarze likwidacji szkół, co grozi sytuacjami „dzikiej-układowej” prywatyzacji. Zrobienie wyjątku jedynie przy zamiarze tworzenia zespołu: szkoła podstawowa + gimnazjum, jest zabiegiem socjotechnicznym, odwracającym uwagę od zamiaru ucieczki od odpowiedzialności za „dzisiaj i jutro” polskiego szkolnictwa. Jest to kokietowanie i próba pozyskania samorządów terytorialnych. Nie taka powinna być rola Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapisy o możliwości prywatyzacji szkół osobom fizycznym, następnie zobowiązanie do ich ponownego przejmowania przez dany samorząd, skazuje je na bycie przysłowiowymi ulęgałkami. Szkoła to nie przedmiot, którym można handlować, z kim i kiedy się da. Zwracamy uwagę, że to w tych zadaniach realizuje się dbałość państwa o jakość edukacji, o którym to haśle tyle wzniosłych słów pada w „Uzasadnieniu”! W razie wprowadzenia zapisu o przekazywaniu szkół innym podmiotom bez wcześniejszej likwidacji, na podstawie porozumienia, powinien być przynajmniej zapis, iż związki zawodowe uczestniczą w zawieraniu porozumienia, zapewniając odpowiedni pakiet pracowniczy.

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby organy prowadzące zatrudniały firmy, osoby, które przygotują im różne analizy, ekspertyzy, wnioski, w tym między innymi – słuszną z założenia – coroczną informację o stanie edukacji.
 
b. Konkursy na dyrektorów. Sekcja domaga się wpisania obowiązku konkursowego wyłaniania dyrektorów szkół. Nie godzimy się na proponowane wyjątki i możliwość powierzenia funkcji dyrektora po upływie kadencji bez konkursu, co często jest wykorzystywane przez organy prowadzące. Przy powierzeniu, ponownie jest brak opinii związków zawodowych i rodziców. Powinno się zapewnić symetrię prawną, tj. wpisanie do art. 39 ustawy o systemie oświaty obowiązku opiniowania pracy dyrektora – przed upływem kadencji – przez wszystkie podmioty zasiadające w komisjach konkursowych. Powinien pozostać zapis mówiący o 14 dniowym prawie kuratora do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń wobec wyłonionego w komisji kandydata. To elementarne zabezpieczenie tym bardziej, że tak naprawdę informację o kandydatach upublicznia się dopiero po rozstrzygnięciu komisji konkursowej. Zastrzeżenie budzi także proponowany skład komisji konkursowej, co wymagałoby szerszej dyskusji i uzasadnień. Nie godzimy się na odejście od ustalanych przez MEN ogólnych zasad konkursu. Ewentualne zmiany (np. natury oszczędnościowej), można wprowadzić w obowiązującym rozporządzeniu. W razie utrzymania proponowanej wersji, na podstawie regulaminu uchwalonego przez organ prowadzący, Sekcja upomina się o jego uzgodnienie ze związkami zawodowymi, bo tu znowu samorząd będzie miał zbyt dużą dowolność.
Konkurs musi się rządzić czytelnymi regułami. Nie godzimy się na zamiar likwidacji uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora przy zamiarze odwołania dyrektora bez wypowiedzenia. Również ocena pracy dyrektora powinna być realizowana przy współudziale kuratora oświaty (nie tylko organu prowadzącego, jak proponuje się w art. 2 pkt 1).

Uwagi szczegółowe:
Art. 1 pkt 3 – niejasne jest zróżnicowanie zapisów o podstawie programowej i wpisania obowiązku jej realizacji jedynie w kształceniu zawodowym.
Art. 1 pkt 4 – niejasny jest zapis o „prywatyzacji” szkół i placówek. Zbyt nieokreślone są zasady i tryb przekazywania szkół przez samorządy.
Art. 1 pkt 5 – doprecyzowania wymaga (ew. rozwinięcia w rozporządzeniu MEN) – słuszny z założenia – tryb przekazywania przez JST informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na swoim terenie działania.
Art. 1 pkt 8 – za dyskusyjne i wymagające doprecyzowania w rozporządzeniu MEN o kwalifikacjach, należy uznać zapis o możliwości prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego przez osoby niebędące nauczycielami.
Art. 1, pkt 30, 31, 32 – za wymagający szczególnej analizy formalno-finansowej należy uznać zapis o zwolnieniu nieruchomości szkolnych z podatków i opłat. Szkoła z zasady nie powinna być traktowana na równi z podmiotami gospodarczymi, jako źródło dochodów finansowych.

C/ Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ….w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Sekcja pozytywnie ocenia oczekiwane od dawna zmiany , które:

a) wprowadzają zapisy o jednakowych kwalifikacjach dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej,
b) uznają kwalifikacje nauczycieli do pracy w szkole podstawowej za wystarczające do zajmowania stanowiska nauczyciela w świetlicach szkolnych prowadzonych przez te szkoły oraz kwalifikacje nauczyciela szkoły prowadzącej internat do zajmowania stanowiska wychowawcy w internacie;

Wątpliwości budzą natomiast następujące zapisy:

a) w § 1 ust.2 w definicji przygotowania pedagogicznego pojecie dydaktyki szczegółowej zastąpiono pojęciem „dydaktyki przedmiotowej”, co budzi wątpliwości zwłaszcza w przypadku nauczycieli przedmiotów zawodowych np. – czy do każdego rodzaju zajęć lub przedmiotu trzeba posiadać zaświadczenie o kursie z dydaktyki przedmiotowej? Wątpliwości dotyczą również tego ,czy ukończenie podyplomowego studium pedagogicznego lub kursu kwalifikacyjnego nadają uprawnienia pedagogiczne, czy tez mogą nie być uznawane ze względu na brak dydaktyki danego przedmiotu?

b) w § 3 podniesiono wymagania w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach
zawodowych, co dziwi w związku z brakiem nauczycieli do nauki przedmiotów
zawodowych;

c) w § 20 określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – pedagoga,
który ma kwalifikacje jeśli ukończył studia wyższe na kierunku pedagogika w
specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom. Jak rozumieć ten zapis , skoro
pedagodzy nie prowadzą zajęć, które można dokładnie nazwać , określić , są one
bowiem planowane po rozpoznaniu grupy i jej potrzeb.

d) § 27 mówi ,ze tylko nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania zachowuja kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela . Jest to niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych, którzy również mieli uznane kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów.

e) § 28 mówi ,że nauczyciele , którym na podstawie dotychczasowych
przepisów uznano ukończony kierunek studiów za zbliżony do nauczanego
przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć posiadają kwalifikacje do zajmowania
stanowiska . Czy dotyczy to zarówno kwalifikacji uznanych wcześniej przez Kuratora
jak przez dyrektora szkoły?

Sekcja bardzo negatywnie ocenia brak zapisów, które umożliwiałyby uznanie ukończonego kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dn.12.05. 2004 r., który stwierdza brak kompetencji w tej sprawie kuratora oświaty, należałoby przywrócić zapis dający takie kompetencje dyrektorowi szkoły.
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie z września 2002 r. budziło wiele kontrowersji, ale projekt nowego rozporządzenia wprowadza kolejne wątpliwości , nie rozstrzyga wielu ważnych kwestii, dlatego opinia Sekcji ws. projektu rozporządzenia

D/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ….w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, warunków przyznawania dodatków…..

Należy pamiętać – zgodnie z wcześniejszymi pismami Sekcji – aby upomnieć się między innymi o:

1. Dodatek za wychowawstwo przedszkoli. Rozszerzenia zapisu o przyznawaniu dodatku za wychowawstwo nie tylko dla nauczycieli klas szkolnych, ale i dla oddziałów i grup przedszkolnych (chodzi o zmianę §5, pkt 2 rozp.) w oparciu o stosowne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 października 2007 roku.

2. Dodatek za trudne warunki pracy w klasie integracyjnej. Uznania pracy w klasie integracyjnej za pracę w warunkach trudnych, co pozwoli na wprowadzenie dodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieli.

 
 


 
Stanowisko (i decyzje)
ws. nowego roku szkolnego 2008/09
 
Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – dokonując analizy sytuacji w oświacie przed nowym rokiem szkolnym – za najpoważniejsze problemy uznaje:
 
I. Próbę pozapłacowego zwiększenia pensum godzin dla nauczycieli do 4 godzin tygodniowo więcej (bez dodatkowego wynagrodzenia),
 
II. Brak satysfakcjonujących rozwiązań w sferze płac dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkolnej tak na rok 2009, jak i kolejne lata tej kadencji. W tym zakresie sprzeciw budzi także dążenie do radykalnego zmniejszenia proporcji w relacjach płacowych między nauczycielami na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 
III. Plan ostatecznej likwidacji możliwości przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę w oświacie, nawet wobec tej grupy nauczycieli, która była zatrudniona przed 1 stycznia 1999 roku (a więc naruszając tzw. prawa nabyte).
 
Sytuacja w ocenie Prezydium Sekcji jest na tyle poważna, że kontynuując DIALOG w ramach rozmów z Rządem w Komisji Trójstronnej oraz odrębnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej (także w sprawach proponowanej reformy programowej, zasad uznawania kwalifikacji nauczycieli, zapewnienia środków finansowych na właściwe wychowanie przedszkolne, nauczanie języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej, dotyczących realizacji idei szkoły otwartej: lepsza opieka medyczna, oferta sportowo-rekreacyjna, biblioteki jako centra informatyczno-kulturalne, itd.), należy przyjąć plan ewentualnych działań protestacyjnych, podejmując je w porozumieniu z innymi związkami zawodowymi działającymi w oświacie.
 
 
Poza tym Prezydium Sekcji:
 
A/ Wystąpi – za pośrednictwem Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – do organizacji samorządowych, np. Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Powiatów Polskich, z apelem o przyjęcie krytycznych opinii do projektu zezwalającego na pozapłacowe zwiększanie pensum, gdyż jest to kolejna próba przerzucania na barki samorządów odpowiedzialności na wynagrodzenia i warunki pracy ludzi oświaty, co grozi kolejną falą biurokracji w szkołach, konfliktami między samorządami, między grupami nauczycieli, itd.
 
B/ Wystąpi do Komisji Krajowej NSZZ „S” – za pośrednictwem Sekcji Krajowej – o ekspertyzę prawną, czy będzie możliwe złożenie skutecznych skarg w Trybunale w Strasburgu, w sprawie ochrony praw nabytych do tzw. wcześniej emerytury w oświacie dla nauczycieli zatrudnionych przed reformą emerytalną wprowadzoną od 1 stycznia 1999 roku.
 
C/ Przedstawi powyższą ocenę sytuacji w oświacie oraz napięcia, jakie mogą pojawić się z tego tytułu, podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, w dniu 25 sierpnia br., która ma być poświęcona sprawom oświatowym.
 
D/ Zwróci się do władz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdańsku o kolejne spotkanie konsultacyjne, m. in. dotyczące wymiany informacji o ewentualnych planach protestacyjnych.
 
E/ Zaprosi przewodniczących „S” oświatowej z regionu gdańskiego na spotkanie w dniu 26 sierpnia br., aby m. in. ocenić stan przygotowań do wyjazdu na centralną manifestację, która odbędzie się 29 sierpnia w Warszawie.
 
W imieniu Prezydium Sekcji:
Krystyna Bojahr, wiceprzewodnicząca Sekcji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wojciech Książek
 przewodniczący Sekcji

 

 
 
Download PDF
Powrót Drukuj stronę