Komunikat ze spotkania szkoleniowego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego
W dniach 3-4 października 2008 r. w Czernicy k. Brus i Chojnic odbyło się zebranie szkoleniowe, w którego części wzięli także udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku, oraz dyrektorzy kilku szkół i placówek oświatowych.

Głównymi tematami zebrania było przedstawienie relacji między dyrekcjami szkół a związkami zawodowymi, zadania nadzoru pedagogicznego, wpływ nadzoru dyrektorsko-kuratoryjnego na rozwój zawodowy nauczycieli.
Ze spraw szczegółowych, które będą dalej podejmowane przez Sekcję, zwracano uwagę na:

1. Brak należytego przygotowania do projektu wprowadzenia obowiązku szkolnego od 6-stego roku życia. W związku z tym postulowano odłożenie zmian (także reformy programowej) co najmniej o rok , ich lepsze przygotowanie, zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, a także więcej pilotaży, symulacji, dokładniejszych analiz, żeby zmiany nie przypominały operacji na żywym organizmie,

2. Znaczenie wychowania przedszkolnego, a zarazem brak pełnej wiedzy, jak przedszkola i szkoły są przygotowane są do zmian (w Polsce tylko 28% dzieci chodzi do przedszkoli, gdy w krajach UE – średnio 86%). Wiąże się z tym problem zapewnienia odpowiedniego przygotowania dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi,

3. Potrzebę szerszego otwarcia szkół na przyjmowanie dzieci sześcioletnich – za dobrowolną zgodą rodziców i poradni psychologiczno-pedagogicznych (powinien być uproszczony i przyspieszony dostęp do odpowiednich orzeczeń),

4. W związku z projektem zmian dotyczących zmniejszenia roli nadzoru pedagogicznego apelowano o zachowanie zasady mądrej równowagi w oświacie: uczniowie i rodzice – nauczyciele – organy prowadzące – nadzór pedagogiczny. (Bez prób „umizgiwania” się samorządom terytorialnym, co uwidacznia się obecnie). Nie taka powinna być misja resortu edukacji NARODOWEJ,

5. Zagrożenia wynikające z planu szerszej prywatyzacji szkół i placówek oświatowych, możliwości ich przejmowania przez osoby fizyczne,

6. Problem niepełnoletnich maturzystów – urodzonych w ostatnich miesiącach danego roku kalendarzowego, a także pracowników młodocianych (po dwuletniej szkole zawodowej) po obniżeniu wieku szkolnego,

7. Niekorzystne dla dzieci w kształceniu zintegrowanym odebranie 2 godzin tygodniowo z planu lekcji na obowiązkowe lekcje języka obcego (kosztem zajęć dodatkowych, np. zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych),

8. Możliwość różnego rozumienia pracy nauczycieli w kształceniu zintegrowanym (wprowadzanie nauczycieli poszczególnych przedmiotów ), jakie może wynikać z projektu zmian w rozporządzeniu o kwalifikacjach nauczycieli,

9. Potrzebę stworzenia możliwości kumulowania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie dłuższym, niż rok kalendarzowy (podobnie jak w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). W ten sposób środki nie byłyby wydawane czasami na szkolenia mało przydatne,

10. Przypominano, że komisje socjalne powoływane w szkołach nie mogą mieć w swoim składzie osoby niezrzeszone – to ustawowe uprawnienie związków zawodowych (komisje socjalne złożone z przedstawicieli rad pedagogicznych, to relikt stanu wojennego, powoływano je, gdy zawieszona była działalność związkowa),

11. Brak zrozumienia przez władze oświatowe dla wysiłku pracy w gimnazjach – między innymi w związku z projektem zwiększenia i zróżnicowania czasu pracy nauczycieli,

12. Zagrożenie nadmierną biurokracją przy projekcie dokumentowania dodatkowych 4 godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych w rozliczeniu półrocznym,

13. Potrzebę pilnej wysyłki z KZ do JST pism z prośbą o rozpoczęcie negocjacji regulaminów wynagrodzeń nauczycieli na 2009 rok (także do komisji edukacji danej rady samorządowej),

14. Przypominano o potrzebie podejmowania równoczesnych negocjacji o podwyżkach płac dla pracowników administracji i obsługi szkolnej,

15. Konieczność uzgadniania na poziomie JST regulaminu nagród dyrektora i przyjęcie go stosowną uchwałą rady, na podstawie art. 49 ust.2 KN,

16. Potrzebę opracowania informacji, co wchodzi w skład subwencji, co jako zadanie własne – powinno być wykazywane jak wydatki z innych środków (np. dochody z podatku CIT),

17. Problem, czy negocjować dodatek za wychowawstwo klasy równy dla wszystkich nauczycieli, czy zróżnicowany (np. w zależności od typu szkoły – tak jest w Gdyni, czy według liczby uczniów w klasie – tak jest w Gminie Żukowo, Gminie Cedry Wielkie),

18. Mało czytelną sytuację, gdy dodatki funkcyjne (dyrektorskie), są wyższe od otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,

19. Brak pełnej informacji, które samorządy terytorialne nie dopełniły obowiązku uzgodnienia regulaminu wynagrodzeń, jakie Wydział Nadzoru Prawnego Wojewody zgłosił uwagi (w najbliższym czasie Sekcja ustosunkuje się do odpowiedzi, jaką w tym zakresie przesłano z Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku),

20. Przypadki swoistego nepotyzmu rodzinnego w szkołach, zatrudniania całych rodzin, naruszania obiektywizmu oceny ich pracy, tworzenia sztucznych wakatów (w sprawie tej ma być wystosowane pismo do minister Julii Pitery),

21. Przypadków przekraczania już w projektach organizacji danego roku szkolnego górnej normy 1,5 etatu na zatrudnionego nauczyciela (wymóg art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela), i braku reakcji wizytatorów KO a następnie publicznego obwiniania struktur „S” chęcią odbierania godzin,

22. Brak zgłaszania do danego urzędu pracy zapotrzebowania na występujące wakaty, co utrudnia poszukiwanie pracy przez nowych nauczycieli, często absolwentów wyższych uczelni (odbywa się to za aprobatą danego organu prowadzącego),

23. Potrzebę opiniowania projektów organizacji szkół przez daną radę pedagogiczną najlepiej w formie wpisanej do protokołu uchwały o treści: „RP pozytywnie zaopiniowała projekt organizacji pracy szkoły w roku szkolnym ….”,

24. Dezinformacje związane z ogłoszonym za późno w tym roku rozporządzeniem o profesorach oświaty, zdecydowanie za małym środkom zabezpieczonym przez MEN na to zadanie (w samym województwie do KO zgłoszono 100 wniosków, gdy na całą Polskę ma być nadanych …. 10),

25. Mało czytelny nabór na szkolenia ekspertów ds. awansu zawodowego, gdy pozostali mają być skreśleni z listy z początkiem 2009 roku (organizuje je np. CODN, KOWEZiU),

26. Potrzebę włączenia się Związku w system przekwalifikowań np. nauczycieli chorych lub zwalnianych na skutek redukcji etatów,

27. Zbyt wysoki procentowy próg zdawalności dla zdających w technikach egzamin zawodowy,

28. Zagrożenie, jakie wynika z zatrudniania w szkołach przez umowy cywilno-prawne, czy samozatrudnienie,

29. Wyjście z akcją, np. „Daj grosz (lub: złotówkę) na MEN”, żeby ostudzić ich aktywność na rzecz rozwagi, dialogu z nauczycielami, zapewnienia odpowiednich środków na nowe zadania,

30. Przedstawiono różne propozycje spotkań problemowych, m. in:

a. Problemy szkolnictwa polskiego w związku z planem wprowadzenia obowiązku szkolnego od 6-stego roku życia,
b. w sprawie gimnazjów (większe pensum, prawa i obowiązki uczniów, wzrost liczby uczniów w klasach (np. w Gdańsku), klasy uzawodowione i doradcy zawodowi, programy nauczania),
c. w sprawie kształcenia zawodowego,
d. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e. w sprawie szkolnictwa artystycznego.

Barbara Markiewicz
(Sekretarz Sekcji)

 

Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę