Komunikat z rozmów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z Pomorskim Kuratorem Oświaty
W dniu 24 czerwca 2008 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (Wojciech Książek, Krystyna Bojahr, Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Barbara Kamińska, Elżbieta Śliwińska) i Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Zdzisław Szudrowicz – Pomorski Kurator Oświaty, Marek Strociak – Pomorski Wicekurator Oświaty oraz dr Jerzy Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Diagnoz i Analiz Edukacyjnych).

W trakcie spotkania omówiono wnioski wynikające z poprzedniego spotkania, które odbyło się 20 lutego br. oraz:

1. Opiniowanie arkuszy organizacji szkół oraz aneksów. Dokonano wspólnej analizy wniosków z realizacji „Porozumienia” w sprawie opiniowania projektów organizacji szkół i placówek. Strony potwierdziły, że zarówno projekt organizacji jak i jego aneksy są ważnymi dokumentami mówiącymi o warunkach pracy i płacy nauczycieli (w związku z tym dokumenty te podlegają opiniowaniu). Przedstawiciele Sekcji zwrócili się do Kuratorium, aby projekt organizacji pracy był przyjmowany uchwałą rady pedagogicznej, co powinien uwzględniać regulamin rady pedagogicznej. Przedstawiciele Sekcji wyrazili podziękowanie za współpracę w tym zakresie z dyrektorami szkół, wizytatorami (poza jednostkowymi naruszeniami ustaleń). Zwrócili uwagę na przypadki wpisywania nauczycieli-emerytów już w projektach organizacji szkół (np. w Gimnazjum nr 3 w Wejherowie). Za naganne uznano zbyt dużą ilość godzin wykazywanych już wiosną jako „wakat”. Zwrócono uwagę, że w Gdańsku przyjęte normy przeliczeniowe nie pozwalają na wykazywanie większej liczby godzin pozalekcyjnych, podziału na grupy.
Uwaga: aktualny wykaz szkół, gdzie są członkowie „S”, znajduje się na str. www.solidarnosc.gda.pl – oświata).

2. Sprawy zgłoszone na posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Strony wymieniły uwagi o planowanym spotkaniu WKDS dotyczącym edukacji, jako odpowiedzi Wojewody Pomorskiego (Przewodniczącego WKDS) m. in. na petycję „S” oświatowej, złożoną podczas pikiety 29 kwietnia br. Strona Sekcyjna złożyła zestaw problemów, oczekując sukcesywnej odpowiedzi (m. in. ws. regulaminów wynagrodzeń – np. nie podpisała ze związkami zawodowymi Gmina Wiejska Kościerzyna). Strona związkowa zaapelowała, aby otrzymywać do wiadomości uwagi, jakie Wydziału Nadzoru Wojewody zgłasza do uchwał-regulaminów danej JST.;

3. Konkursy na dyrektorów szkół. Strona Sekcyjna zwróciła uwagę na różne działania organów prowadzących, aby omijać konkursy (np. w Stargardzie Gdańskim) oraz błędy popełniane czasami przy wyborze 2 przedstawicieli rodziców do komisji konkursowych. Przedstawiciele Kuratorium podtrzymali stanowisko zawarte w wykładni zamieszczonej na stronie internetowej, iż preferują konkursy jako najlepszą, obiektywną formę wyłaniania dyrektorów, gdzie powierzenie na następną kadencję musi należeć do sytuacji szczególnych (a ewentualne powierzenia nie powinny być dłuższe niż na rok).
Uwaga: w stanowisku czytamy m. in. „Zgodnie z zasadą określoną w art. 36 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty podstawową formą wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki jest konkurs. (…) Na podstawie wyżej wymienionej zasady Pomorski Kurator Oświaty nie będzie wyrażał zgody na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły/ po upływie kadencji”.

4. Sprawa nauczycieli w Zespole Szkół w Przywidzu (ta część spotkania odbyła się przy udziale przewodniczących „S” oświatowej Gminy Przywidz – Małgorzaty Cieszyńskiej i Andrzeja Przybycienia oraz wizytatora Józefa Bodio). Przedstawiciele Sekcji omówili problemy, jakie napotyka Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Gminie Przywidz (sprawy braku opinii Rady Pedagogicznej do projektu organizacji na rok szkolny 2008/08, zmianami godzin pracy nauczycieli – projekt przypomina brudnopis, planami zwolnień nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, zawieszaniem – bez uprzedzenie – kółek i zajęć pozalekcyjnych, zmianą miejsca pracy, odebranie dodatku motywacyjnego przewodniczącej KM, itd.). Przypomniano, że powołując zespół (w miejsce odrębnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), organ prowadzący deklarował, że nie będzie zwolnień zatrudnionych nauczycieli. Przedstawiciele „S” zwrócili się o podjęcie działań wynikających z art. 34 ustawy o systemie oświaty. Kuratorium zobowiązało się do zbadania sytuacji i interwencji w tej sprawie.

5. Ochrona nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych. Strona Sekcyjna zaapelowała o szersze nagłośnienie zmian w ustawie o systemie oświaty (art. 63), w myśl którego organy prowadzące szkoły powinny występować z urzędu w przypadkach podejrzenia naruszenia godności nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego (tylko w trakcie ich wykonywania);

6. Sytuacja nauczycieli przedmiotu „Sztuka”. Strona sekcyjna zaapelowała – posiłkując się interwencją Sekcji Krajowej w MEN – o takie podejście do nauczycieli uczących dotychczasowego przedmiotu „Sztuka”, aby uznawać kwalifikacje do nauczania przedmiotu także dla osób, które ukończyły nie tylko studia podyplomowe, ale i kursy kwalifikacyjne (ich program, wymiar godzin był akceptowany przez MEN).

7. Zatrudnianie nauczycieli – doradców zawodowych w gimnazjach. Strona Sekcyjna zaapelowała o podejmowanie przez Kuratorium działań, na rzecz zatrudniania w gimnazjach doradców zawodowych, których duża grupa ukończyła studia podyplomowe finansowane przez MEN. Niestety, brak jest ich formalnego umocowania w aktach prawnych MEN.

8. Zatrudnianie szkolnych koordynatorów technologii informatycznych. Strona sekcyjna – powołując się na wciąż aktualne wnioski z konferencji, jaką zorganizowała kilka lat temu, zaapelowała o podejmowanie działań na rzecz stworzenia możliwości odrębnego zatrudnienia szkolnych koordynatorów technologii informatycznych, zaś w zakresie technicznym – konserwatora szkolnego sprzętu komputerowego – administratora szkolnej sieci komputerowej). Dotychczasowe rozwiązania, gdzie zwiększa się dodatek motywacyjny, stosuje się zniżkę godzin lub stosuje się umowy-zlecenia, nie do końca rozwiązują problem.

9. W sprawach innych strony zwróciły m. in. uwagę na:
a. Problem zmiany rejonów wizytatorów oraz stosunkowo niskie zarobki wizytatorów (często o 1/4 niższe od dyrektorów),
b. Paradoksy decyzyjne, gdy jednego roku dyrektor przyznaje nagrodę nauczycielowi, by za rok – dwa ustalić negatywną ocenę jego pracy.
c. Strona Sekcyjna zaapelowała do Kuratorium, aby starali się zawsze poznawać racje szkół (np. w procesie likwidacji czy przekształceń), bo nie zawsze projekty i decyzje jednostek samorządu terytorialnego są jedynie słusznymi i służącymi racjom edukacji.

 
Wojciech Książek
przewodniczący Sekcji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdzisław Szudrowicz
pomorski kurator oświaty

 
Download PDF
Powrót Drukuj stronę