Komunikat z przebiegu konferencji na temat: „Zagrożenia zdrowotne w pracy nauczycieli” – 6 grudnia 2005 r.

W dniu 6 grudnia 2005 r. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zorganizowała konferencję na temat: „Zagrożenia zdrowotne w pracy nauczycieli”. Jest ona jedną z cyklu konferencji na temat problemów zdrowotnych stanu nauczycielskiego, które to zadanie koordynuje Sekcja Krajowa (do tej pory zebrania na ten temat zorganizowano m. in. w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu).

W trakcie konferencji:
1. Zaprezentowano wystąpienia na następujące tematy:
• „Badania profilaktyczne – co powinni na ten temat wiedzieć nauczyciele? „– lekarz specjalista medycyny pracy Ilona Skrzydłowska;
• „Zagrożenia zawodowe nauczycieli wynikające z pracy głosem”- dr nauk medycznych, specjalista otolaryngolog Jacek Garganisz;
• „Praca głosem w zawodzie nauczyciela”- aktorka Teatru Miejskiego w Gdyni, nauczyciel Teresa Wasiak;
• „Zawód nauczyciela zawodem szczególnie narażonym na działania czynników stresogennych”- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Ewa Waluk (psycholog).
2. Zgłoszono uwagi i wnioski w dyskusji,
3. Przyjęto stanowisko konferencji:

„Zagrożenia zdrowotne w pracy nauczycieli – Stanowisko”
Uczestnicy konferencji, zorganizowanej w Gdańsku, w dniu 6 grudnia 2005 r. przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego stoją na stanowisku, że sprawa kondycji zdrowotnej nauczycieli, zagrożeń jakie wynikają z jego miejsca pracy – należy do podstawowych problemów tego szczególnego zawodu.

Za konieczne uznali:
1. Przeprowadzanie wstępnych badań laryngologicznych kandydatów na studia pedagogiczne;
2. Obligatoryjne wprowadzenie na studiach pedagogicznych zajęć z emisji głosu;
3. Prowadzenie systematycznych badań profilaktycznych, w tym laryngologicznych;
4. Stały monitoring problemów zdrowotnych nauczycieli;
5. Stałą profilaktykę, szkolenie głosu, rehabilitację – w ciągu całego przebiegu pracy zawodowej nauczyciela;
6. Ułatwienie nauczycielom korzystania z systematycznej kontroli i terapii głosowej poprzez uproszczenie procedur medycznych;
7. Wprowadzenie obligatoryjnego leczenia sanatoryjnego, z uwzględnieniem terminarza urlopowego nauczycieli;
8. Poprawę warunków pracy nauczycieli przez wprowadzenie czytelnych standardów – w tym: zmniejszenie liczebności uczniów w klasach, odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych oraz gimnastycznych, stosowanie specjalnych tablic i kredy bezpyłowej, nawilżaczy powietrza, mikrofonów, sprzętu audiowizualnego;
9. Zatrudnienie w placówkach oświatowych odpowiedniej liczby psychologów i pedagogów i ich większe wykorzystanie w zmniejszaniu sytuacji stresogennych wśród nauczycieli;
10. Wzmocnienie roli Społecznej Inspekcji Pracy oraz ich współpracy z dyrektorami i organami prowadzącymi;
11. Tworzenie zespołów wsparcia w szkołach i na poziomie organów prowadzących;
12. Szkolenie rad pedagogicznych z emisji głosu i zagrożeń stanu zdrowia nauczycieli oraz na temat sposobów usuwania sytuacji stresogennych w szkołach (w tym udział w warsztatach interpersonalnych);
13. Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, aby nie musieli szukać dodatkowego zatrudnienia;
14. Utrzymanie możliwości korzystania z urlopów na poratowanie zdrowia dla nauczycieli;
15. Utrzymanie prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na pracę w szczególnych warunkach;
16. Opracowanie kompleksowego raportu o stanie zdrowia nauczycieli;
17. Pozyskiwanie źródeł finansowania w/w zadań między innymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów terytorialnych, środków pomocowych Unii Europejskiej, itd.

Krystyna Bojahr, Bożena Brauer, Gabriela Martyńska Wojciech Książek
(Członkowie Prezydium Sekcji) (Przewodniczący Sekcji)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę