„Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w gimnazjach”

W dniu 14 grudnia 2004 r. w Gimnazjum nr 27 w Gdańsku odbyła się promocja publikacji książkowej pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w gimnazjach?”, którą wydała Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego po cyklu konferencji, które odbyły się w Gdańsku, Kartuzach, Tczewie, Gdyni, Pucku. Towarzyszyły im trzy hasła:

„Nauczycielu, nie jesteś sam w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych”,
„Zero tolerancji wobec przemocy w szkołach”
„Rodzicu, czy wiesz, gdzie jest teraz twoje dziecko?”

Podczas spotkania – z udziałem kilkudziesięciu nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli organów prowadzących, kuratorium – przedstawiano założenia i strukturę publikacji. Zawiera ona:
• teksty będące próbą opisu-diagnozy sytuacji,
• rady dla nauczycieli i rodziców w zakresie wychowania,
• przykłady rozwiązań ze strony organizacji pozarządowych, tzw. wolnotariatu,
• przykłady działań samorządów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• ofertę szkoleniową wspierającą nauczyciela,
• wybrane regulacje prawne w zakresie wychowania, rady ze strony policji,
• oraz inne – w tym wypowiedzi uczniów nt: „Idealny nauczyciel, idealna szkoła”, zaproszenie na wystawę Drogi do Wolności” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej,

W trakcie zebrania poinformowano o powołaniu stałego zespołu, który będzie wspierał zainteresowanych nauczycieli, rodziców, uczniów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W jego skład – jak informuje publikacja – weszli pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, prawnik. Sprawy można zgłaszać także za pomocą telefonu zaufania (58/305-71-72).

Publikacja, której autorami są głównie czynni pracownicy szkół i placówek edukacyjnych – powinna być ważnym wsparciem w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych w szkołach, w kontaktach z rodzicami. Postaraliśmy się, aby cena jednego egzemplarza była przystępna – wynosi 10 zł – dzięki dotacji Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Bezpłatne egzemplarze dostaną m. in. wszystkie samorządy w województwie pomorskim. Zamówienia należy kierować do Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność” 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, fax 58/308-42-59, email: instytutpromnaucz@www.solidarnosc.gda.pl  lub za pośrednictwem Sekcji: 58/305-71-72, wojciech.ksiazek@www.solidarnosc.gda.pl

Załączniki:
I. Stanowisko po cyklu konferencji,
II. Spis treści publikacji,
III. Oferta spotkań promocyjnych,

I. STANOWISKO PO KONFERENCJACH

Uczestnicy konferencji przyjęli następujące wnioski:

1. Określenie standardów dotyczących liczby uczniów w klasach gimnazjalnych tak, by
maksymalnie wynosiła ona 26 uczniów.

2. Tworzenie w gimnazjach oddziałów przysposabiających do pracy , by umożliwić uczniom,
którzy mają duże trudności z realizacją obowiązku szkolnego nabycie podstawowych
umiejętności zawodowych.

3. Pozyskiwanie i zwiększanie środków finansowych przez organy prowadzące na:
- zajęcia wyrównawcze,
- terapię pedagogiczną,
- socjoterapię,
- zajęcia pozalekcyjne,
- zajęcia pozaszkolne,
w tym także środków na dowóz dzieci na takie zajęcia z gmin wiejskich.

4. Wspieranie przez organy prowadzące nauczyciela w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych poprzez umożliwienie:

a) zatrudniania w każdej szkole specjalistów:
- psychologów,
- pedagogów,
- terapeutów ( socjoterapia, terapia pedagogiczna)
b) przeznaczania większych środków z funduszu zagwarantowanego w art. 70a Karty Nauczyciela na doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli;
c) zatrudniania doradców metodycznych ds. wychowawczych;
d) zakup odpowiedniej literatury psychologiczno- pedagogicznej do bibliotek szkolnych;
e) zwiększenia dodatków za wychowawstwo klasy .

5. Wspomaganie szkoły w pracy wychowawczej przez doskonalenie współpracy z:

- rodzicami,
- policją,
- kuratorami sądowymi,
- poradniami psychologiczno- pedagogicznymi,
- opieką społeczną,
- organizacjami pozarządowymi;

6. Realizowanie przez władze oświatowe art. 63 Karty Nauczyciela , w którym mowa o tym,
że nauczyciel korzysta – w związku z pełnieniem swoich obowiązków służbowych – prawa
do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.

7. Zapewnianie pomocy nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych przez
nadzór pedagogiczny ( Kuratorium Oświaty, dyrektor szkoły).

8. Systematyczne rozszerzanie procesu pedagogizacji rodziców poprzez :

a) organizowanie prelekcji , spotkań ze specjalistami m. in. w celu uświadamiania rodziców,
że szkoła w żadnym wypadku nie może zastąpić domu rodzinnego i wychowawczej
roli rodziców;
b) umożliwienie rodzicom korzystania z literatury specjalistycznej w bibliotekach szkolnych
lub miejskich;
c) korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;

9. Powstrzymanie, przy współudziale władz oświatowych, procesu liberalizacji prawa
szkolnego, zwiększenie dyscypliny szkolnej, zachowanie symetrii pomiędzy prawami i
obowiązkami uczniów, między nagradzaniem a karaniem .

10. Przywrócenie lub tworzenie nowych kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą ( o
odpowiednim standardzie) , tak by uczniowie z orzeczonymi wyrokami nie
przebywali wśród swoich rówieśników.

11. Wykorzystanie w procesie wychowawczym programów , w których ukazywane są
przeżycia ofiar agresji i przemocy, a nie tylko motywy, postawy i zachowania sprawców.

12.Włączanie mediów w proces wychowawczy poprzez:

a) eliminowanie programów nasyconych agresją i przemocą ,
b) pomoc w wyjaśnianiu wszelkich wydarzeń związanych z użyciem przemocy i agresji,
c) propagowanie pozytywnych postaw i zachowań młodych ludzi;

III. OFERTA SPOTKAŃ PROMOCYJNYCH
Sekcja proponuje strukturom „Solidarności” oświatowej oraz innym zainteresowanym instytucjom i szkołom zorganizowanie w najbliższych miesiącach spotkań promujących wydaną książkę z udziałem wskazanych przez Państwa autorów (ich listę załączamy – jesteśmy gotowi pomóc w ich umówieniu) oraz członków zespołu interwencyjnego, który powołaliśmy przy Sekcji,
Apelujemy, aby przedstawić u siebie wnioski zawarte w publikacji – dotyczące problemu agresji i przemocy uczniów. W razie zainteresowania ze strony np. samorządów terytorialnych, szkół, można sfinansować organizację takiej konferencji za pośrednictwem Filii Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność” w Gdańsku (dyr. Krystyna Przyborowska), co umożliwi wydawanie faktur, rachunków, zawieranie umów z autorami referatów, itd. Byłoby dobrze, aby takie zebrania odbyły się szczególnie w: Chojnicach, Kościerzynie, Lęborku, Pruszczu Gd., Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Wejherowie (w Gdańsku, Kartuzach, Tczewie, Gdyni, Pucku odbyły się przed rokiem).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę