Apel o ograniczanie nadmiernej biurokracji w szkołach

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z niepokojem przyjmuje nasilające się w ostatnim okresie skargi nauczycieli na nadmierne obciążenie obowiązkami nie związanymi bezpośrednio z pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Pisanie różnego rodzaju planów i sprawozdań, opracowywanie raportów i wiele innych biurokratycznych czynności powodują, iż rzeczywisty czas pracy nauczycieli zdecydowanie przekracza 40 godzin w tygodniu. Nauczyciel-wychowawca musi:
• corocznie pisać plany nauczania, plany wynikowe, scenariusze – konspekty konkretnych lekcji,
• przygotowywać przedmiotowy system oceniania,
• opracowywać program wychowawczy klasy,
• na bieżąco wypełniać dzienniki lekcyjne, świadectwa, oceny, opinie o uczniu,
• przygotowywać i sprawdzać testy i sprawdziany,
• dodatkowo przygotowywać się do zajęć z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych (zajęcia dla uczniów zdolnych, z dysfunkcjami, wyrównawcze),
• na bieżąco współpracować z rodzicami uczniów (wywiadówki, pogadanki i indywidualne kontakty),
• podejmować różne formy doskonalenia zawodowego,
• uczestniczyć w pracach zespołów powoływanych w celu opracowania np. statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN), wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO), 5-letniego i rocznego planu rozwoju szkoły,
• uczestniczyć w opracowaniu arkuszy diagnostycznych i narzędzi do mierzenia jakości pracy szkoły( zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem o nadzorze).

W tej sytuacji zwracamy się do administracji oświatowej różnych szczebli o maksymalne ograniczanie obciążania nauczycieli dodatkową pracą administracyjno-dokumentacyjną. Przypominamy, że podstawową powinnością nauczyciela – zgodnie z art. 6 ustawy Karta Nauczyciela – jest dbałość o należyty przekaz wiedzy i umiejętności oraz oddziaływanie wychowawcze wobec powierzonych mu uczniów.

Apel kierujemy do:
- Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów, Przewodniczących Rad samorządowych w województwie pomorskim, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – za pośrednictwem Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
 

Gdańsk, 1 marca 2005 r.
 
Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji)
Download PDF
Powrót Drukuj stronę