Regulamin Regat Łodzi Smoczych z okazji XXVI- lecia NSZZ „Solidarność”
1.Termin: 26  sierpień  2006 r. – sobota

2.Organizator: Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”, Pomorski  Związek  Kajakowy, Klub Wodny „Wiking”

3.Uczestnictwo:
Reprezentacje Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych  NSZZ „Solidarność”  oraz  inne zaproszone  zespoły pracownicze.

4.Cel:
Uczczenie XXVI rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Popularyzacja rekreacji na wodzie

5.Miejsce:
Regaty odbędą się na Motławie na odcinku 200 m. od mostu przy Zielonej Bramie do Żurawia.

6.Program:
26.08.05 r.
godz. 10.30 – Odprawa Kapitanów załóg
godz. 11.10  -  Rozpoczęcie regat
Sposób przeprowadzenia regat zostanie podany na odprawie. Zbiórka wszystkich  uczestników na placu nad Motławą pomiędzy mostem Zielonym a  mostem Krowim

7.Kategorie i konkurencje:
Każda załoga składa się z 16-20 osób wiosłujących, dobosza i sternika

Kategoria FUN: konkurencja OPEN – obojętny skład osobowy MIX  -  minimum 8 kobiet wiosłujących w zespole
     
8.Nagrody:
Puchary za miejsca  I – III
I miejsce Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ”Solidarność” 

9.Warunki udziału:
Prawo startu mają załogi, które w terminie do 23.08.2006 r. prześlą zgłoszenie do regat na załączonym formularzu oraz  wniosą opłatę startową w wysokości 600 zł na konto:
Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” ul. Załogowa 1 80-557 Gdańsk Nr 47 1020 1811 0000 0902 0095 0758

10.Inne postanowienia organizacyjne:
I.Łodzie wraz z wiosłami a także sternika zapewnia organizator.
Do regat będą  dopuszczone tylko łodzie dostarczone przez  organizatora.
II.Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 100 m w ubraniu sportowym.
III.Sędzia główny regat może nakazać obowiązek startu w kamizelkach asekuracyjnych dostarczonych przez organizatora.
IV.Zawody zabezpieczają od strony wody motorówki WOPR.
V.Warunkiem dopuszczenia załogi do startu jest odbycie co najmniej jednego treningu na wodzie. Treningi odbywają się na przystani MRKS „Gdańsk”
ul. Ołowianka 3 . Termin treningu należy ustalić telefonicznie  pod nr 762-07-28 w godz. 800-1500 lub z panem Włodzimierzem Schmidt tel. 0601-631-042.
VI.W regatach  biorą udział tylko osoby pełnoletnie. Wyjątkiem  może być  dobosz który jednak, musi mieć  ukończone  15 lat (1991 r.) pisemną zgodę rodziców i  startować w kamizelce asekuracyjnej.
VII.Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
VIII.Podczas regat spożywanie alkoholu jest zabronione a uczestnicy nie przestrzegający zakazu nie zostaną dopuszczeni do regat.
IX.Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na kapitanie załogi.
X.W sprawach nie ujętych w regulaminie  decydujący głos należy do Sędziego głównego  regat.   
XI.W załogach   nie mogą startować  zawodnicy startujący w  klubach 
            kajakowych i łodzi smoczych  o ile nie są pracownikami danego zakładu.
11.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie do regat należy dostarczyć  do dnia 23.08.06  r. jedną  z trzech form
-na adres:  MRKS „Gdańsk” ul. Załogowa 1, 80-557 Gdańsk,
- faxem nr 762-16-36 do godz. 15.00.
-e- mailem na adres 
mrks@tetra.pl

Włodzimierz Schmidt
Prezes Zarządu
MRKS „Gdańsk” 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę