Wszyscy pracownicy mogą należeć do związków zawodowych!

Samozatrudnieni i osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych mogą należeć do związków zawodowych – uznała Międzynarodowa Organizacja Pracy, która przychyliła się do skargi wniesionej przez NSZZ „Solidarność” w sierpniu 2011 r. Jednocześnie MOP uznała, że Polska narusza międzynarodowe standardy pracy (konwencje nr 87, 98 i 135) i zaleciła rządowi wprowadzenie odpowiednich zmian w polskim prawie.


W rekomendacji Komitetu Wolności Związkowych MOP z 28 marca br. przyjęto m.in.:


„Komitet zwraca się do rządu o podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia, by wszystkim osobom zatrudnionym, bez jakiegokolwiek rozróżnienia, łącznie z osobami samozatrudnionymi oraz zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych, przyznano prawo tworzenia i przystępowania, wedle swego wyboru, do organizacji w rozumieniu konwencji nr 87”.


– Taka opinia MOP bardzo nas cieszy. Rekomendacje MOP wskazują, że polskie przepisy pomijają wynikające z konwencji  MOP prawo osób samozatrudnionych oraz zleceniobiorców do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Tym bardziej, że takie rozumowanie znalazło zastosowanie w statucie naszego Związku – ocenia Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „S”. 


Więcej:


pdf Informacja prawna Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „S”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę